Thực trạng và giải pháp cảm hóa, giáo dục thanh niên thời hội nhập - Kỳ 2: Những nỗ lực từ Trung ương đến địa phương

12/05/2019 - 11:00

 - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động, triển khai nhiều chương trình công tác mang lại hiệu quả thiết thực, tạo dấu ấn đậm nét. Trong đó, không thể không nhắc tới 2 phong trào với mục tiêu phát huy nhiệt huyết, năng lực của đoàn viên, thanh niên trong 5 nhiệm vụ xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, cùng với 4 nội dung đồng hành của Đoàn với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, tạo nên sức lan tỏa lớn trong đời sống xã hội. Cùng với giáo dục truyền thống giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được coi trọng, nội dung, phương thức tiếp tục được đổi mới. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống được triển khai thực hiện theo phương châm coi trọng việc xác định giá trị, tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

A A

Đảng CSVN luôn đánh giá đúng vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, Đảng ta khẳng định: "Chú trọng cải thiện điều kiện sống lao động và học tập của thanh niên, thiếu niên, giáo dục và bảo vệ trẻ em"; “Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc". Quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 là điều kiện, môi trường thuận lợi để thanh niên thể hiện tài năng, sức trẻ, cống hiến cho đất nước. Với đường lối đúng đắn của Đảng, đất nước tiếp tục ổn định, vị thế không ngừng tăng lên đã tạo cơ hội lớn cho thanh niên học tập, tiếp cập văn minh nhân loại, nâng cao tri thức, nhất là những thành tựu khoa học - công nghệ. Sự quan tâm của mỗi gia đình đối với lớp trẻ không ngừng tăng lên là cơ sở, nguồn lực, điều kiện quan trọng để chăm lo tốt hơn cho thanh niên những năm tới đây.

Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với 3 tiêu chí nền tảng: “Tâm trong-Trí sáng-Hoài bão lớn”, được triển khai trong toàn Đoàn góp phần định hình giá trị nhân ái, nghĩa tình, tinh thần trách nhiệm, chia sẻ với cộng đồng trong thanh niên. Việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi gắn với việc học tập, làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, được các cấp bộ Đoàn-Hội-Đội đã tập trung triển khai với nhiều giải pháp mới, thiết thực, hiệu quả thông qua việc đổi mới hình thức học tập 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được triển khai thực hiện bằng nhiều phương thức sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng thanh niên. Công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội và cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến được quan tâm hơn.

Theo nhận định của Trung ương Đoàn, những năm gần đây, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ Trung ương đến địa phương đã có nhiều tiến bộ trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được kết quả toàn diện, ngày càng phù hợp và đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ được tăng cường. Nội dung, phương thức giáo dục không ngừng được đổi mới. Đoàn đã có nhiều cố gắng trong định hướng tư tưởng cho thanh niên trước những vấn đề mới, phức tạp; tích cực tham gia giải quyết những khó khăn đột xuất nảy sinh như khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn; hỗ trợ và tạo điều kiện tốt cho thanh niên học tập, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên.

Tại An Giang, nhiều năm qua, các cơ sở Đoàn toàn tỉnh đã có nhiều cố gắng trong nắm bắt tình hình và định hướng tư tưởng, dư luận trong thanh niên ở các lĩnh vực và địa phương. Đặc biệt, tỉnh chú trọng thường xuyên trao đổi, tiếp nhận, xử lý, kết nối hoạt động trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; khai thác hiệu quả các kênh truyền thông và mạng xã hội như: truyền hình, phát thanh, báo chí, facebook, zalo… để định hướng giáo dục thanh niên. Đây là sự đột phá sáng tạo của Đoàn Thanh niên. Qua đó, từng bước nắm chắc tư tưởng, tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên và kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền và Đoàn cấp trên trực tiếp quản lý thanh niên. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ,  thể dục- thể thao, các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được tổ chức đã góp phần động viên, khích lệ thanh thiếu nhi thi đua học tập, lao động công tác.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Võ Thị Thủy Tiên cho biết: "Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên được quan tâm, đổi mới kịp thời hơn. Trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, nhiều phong trào, mô hình có hiệu quả như: Thành đoàn Châu Đốc mô hình “Ống heo giúp bạn” tiết kiệm theo gương Bác. Thành đoàn Long Xuyên với mô hình “Bàn viết hộ” không thu phí. Toàn tỉnh có 397 thanh niên được tuyên dương tiến làm theo lời Bác; trong đó, Tỉnh đoàn tổ chức tuyên dương 71 gương thanh niên tiên tiến học tập và làm theo lời Bác giai đoạn 2016 - 2017".

Theo chị Tiên, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong thanh niên được các cơ sở Đoàn thường xuyên quan tâm và tổ chức tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật như: Hiến pháp năm 2013, Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Phòng chống ma túy, Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới... Thường xuyên tổ chức các hoạt động lồng ghép trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc duy trì thường xuyên hoạt động của các Đội tuyên truyền thanh niên về phòng chống tội phạm tại cơ sở như: Câu lạc bộ tuổi 17, Câu lạc bộ tuổi trẻ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phiên tòa giả định...

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên tiếp tục được các cơ sở Đoàn triển khai thông qua các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công với cách mạng.  Các cấp Đoàn thường xuyên quan tâm và tổ chức cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên học tập, quán triệt những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước thông qua các hình thức sinh hoạt chính trị, họp lệ Chi đoàn. Song song đó, còn tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật. Thường xuyên tổ chức các hoạt động lồng ghép trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thu hút đông đảo đoàn vên thanh niên, học sinh tham gia như: “Câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật”; “Câu lạc bộ tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”...

Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Lâm Thành Sĩ nhận định: "Các cấp Đoàn trong tỉnh có nhiều cố gắng, sáng tạo trong việc tìm tòi những cách làm, phương thức mới, qua đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục. Việc học tập, tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh được chú trọng hơn, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và niềm tin, khơi dậy và bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc trong đoàn viên thanh niên luôn được quan tâm. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai hiệu quả. Việc rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn luôn được xác định là trách nhiệm của mỗi cán bộ Đoàn trong việc khẳng định và nâng cao năng lực cá nhân, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn. Công tác giáo dục truyền thống tiếp tục được triển khai rộng khắp với nhiều hoạt động phong phú. Công tác giáo dục pháp luật được quan tâm thường xuyên, quán triệt những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua nhiều hình thức sinh động".

Thực trạng và giải pháp cảm hóa, giáo dục thanh niên thời hội nhập - Kỳ 2: Những nỗ lực từ Trung ương đến địa phương

Thực trạng và giải pháp cảm hóa, giáo dục thanh niên thời hội nhập - Kỳ 2: Những nỗ lực từ Trung ương đến địa phương

 Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong thanh niên

Thực trạng và giải pháp cảm hóa, giáo dục thanh niên thời hội nhập - Kỳ 2: Những nỗ lực từ Trung ương đến địa phương

Thực trạng và giải pháp cảm hóa, giáo dục thanh niên thời hội nhập - Kỳ 2: Những nỗ lực từ Trung ương đến địa phương

 Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên tiếp tục được các cơ sở Đoàn triển khai.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU

>> Kỳ 1: Thực trạng thanh niên trước cơn lốc thời hội nhập

>> Kỳ 3: Những điển hình tiêu biểu

>> Kỳ cuối: Giải pháp nào cảm hóa giáo dục thanh niên trong thời hội nhập?