Vai trò, trách nhiệm của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

26/06/2020 - 05:06

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Báo chí cách mạng, theo Lênin, “là người tuyên truyền tập thể, tổ chức và cổ động tập thể”. Nhiều bài viết trên các báo, tạp chí đã có những đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch.

A A

Nhà báo - những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, báo chí điện tử, mạng xã hội phát triển nhanh chóng, nhưng nguồn thông tin khó kiểm soát. Lợi dụng đặc điểm đó, những kẻ chống phá chế độ đã đưa những thông tin bóp méo, xuyên tạc sự thật, những quan điểm sai trái, thù địch.

Vì vậy, để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của báo chí, mạng xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cơ quan quản lý báo chí và cán bộ, đảng viên cần nắm rõ phương châm: “Chủ động, cảnh giác, thường xuyên, kiên trì, kiên quyết, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm”; đặc biệt cần “phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông...”. Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong các cấp hội và các cơ quan báo chí, truyền thông, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cơ quan lãnh đạo, quản lý, chủ quản và đội ngũ người làm báo cần nhận thức sâu sắc vị trí tiên phong của báo chí trong tuyên truyền sâu rộng, cổ vũ công cuộc đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lãnh, chỉ đạo, quản lý báo chí, truyền thông giữ vững tính Đảng, tính tư tưởng, tính nhân dân, tính chiến đấu, tính văn hóa; vừa kiên trì bản chất của nền báo chí cách mạng, vừa nỗ lực vươn lên hiện đại hóa về mô hình, tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng chính trị, chuyên môn.

Cơ quan lãnh đạo, quản lý và Hội Nhà báo Việt Nam không ngừng chăm lo bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Các cơ quan báo chí, truyền thông và đội ngũ người làm báo cần nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của báo chí, truyền thông.

Tuyên truyền thông tin tích cực, phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng. Thông tin chính thống, thông tin phản bác quan điểm sai trái, thù địch chính xác, đầy đủ, kịp thời, bảo đảm định hướng.

Cán bộ, đảng viên nói chung, nhà báo nói riêng - những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa cần không ngừng học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách “nhà báo Hồ Chí Minh” để có những bài viết sắc sảo, chuẩn mực về lý luận và thực tiễn, phản bác các thông tin xấu độc. Ghi nhớ lời Bác căn dặn tại Đại hội lần thứ 3 Hội Nhà báo Việt Nam: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng…”.

Nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi các nhà báo: “Cần bám sát quan điểm chính trị, sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của nhà nước, diễn biến tình hình trong nước và quốc tế”. Đặc biệt phải “thể hiện được chính nghĩa, phán ánh được dòng chảy chính của xã hội, của đất nước, phải “phò chính diệt tà”, phát huy vai trò của báo chí, mạng xã hội trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đã dày công xây dựng.

Đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà cần cố gắng nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng làm báo hiện đại; tiếp tục đổi mới, sáng tạo; thường xuyên quan tâm, nắm bắt và phản ánh một cách chính xác, kịp thời các hoạt động, sự kiện đang diễn ra trên địa bàn tỉnh; góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

H.C