Xây dựng Đảng ở huyện Châu Thành

20/09/2023 - 06:05

 - Thời gian qua, Đảng bộ huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng cho biết, cấp ủy, tổ chức Đảng luôn chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, gắn với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tích cực tuyên truyền rộng rãi nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các tầng lớp nhân dân.

Các chi, đảng bộ đều thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Đồng thời, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân tham gia ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Đặc biệt, các vấn đề quan trọng ở cơ sở đều được đưa ra bàn bạc, góp ý giám sát khi thực hiện.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng chính quyền và kế hoạch giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến; quá trình giải quyết có sự chỉ đạo tập trung thống nhất của cấp ủy Đảng, chính quyền rà soát, vận dụng các chính sách có lợi nhất để công dân đồng tình chấm dứt khiếu nại.

Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Châu Thành ký kết giao ước thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2023-2025

Huyện Châu Thành chú trọng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện tinh giản biên chế công chức, viên chức theo kế hoạch, lộ trình đã đề ra. Đồng thời, quan tâm quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, bảo đảm về số lượng, nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Huyện ủy đã thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031. Từ đó, xây dựng được đội ngũ cán bộ kế thừa, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đủ tiêu chuẩn quy định, phù hợp với yêu cầu, vị trí công việc và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tốt nguồn nhân lực trước mắt và lâu dài; việc đánh giá, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, luân chuyển, điều động cán bộ đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định; cán bộ được điều động, luân chuyển phát huy năng lực, kinh nghiệm, sở trường. Cấp ủy viên các cấp được phân công dự sinh hoạt chi bộ cơ sở, nhằm giúp Ban Thường vụ Huyện ủy nắm chặt tình hình hoạt động của các chi, đảng bộ cơ sở, nắm được tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện để có hướng chỉ đạo kịp thời.

Công tác vận động quần chúng của các cấp ủy Đảng, chính quyền có nhiều đổi mới, với nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, đáp ứng kịp thời những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Với phương châm “Lấy sức dân chăm lo cuộc sống cho dân”, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong huyện không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhằm thu hút, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội đối với công tác chăm lo cho người nghèo. Nhờ đó, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, từng bước ổn định cuộc sống, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo tổ chức hiệu quả, nghiêm túc việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, hình thức sinh hoạt Đảng; quan tâm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt” và “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Đảng bộ huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ngoài ra, phát huy vai trò của hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong vận động, tập hợp Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

TRUNG HIẾU