“Dân vận khéo” thì việc gì cũng thành công

15/10/2020 - 20:57

Thấm nhuần lời dạy của Bác:“Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, công tác dân vận luôn thực hiện đồng bộ, linh hoạt trong cả hệ thống chính trị, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Từ đó, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

A A

Trong quá trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước, cho nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận. Bác đã chỉ rõ rằng, quần chúng nhân dân là chủ thể của cuộc cách mạng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Nhưng, để nhân dân nhận thức rõ vai trò, sứ mệnh của mình, Đảng phải tiến hành công tác tuyên truyền, vận động để người dân giác ngộ, tự nguyện làm tốt bổn phận và trách nhiệm của mình. Đó chính là công tác dân vận của Đảng, “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân vận không chỉ tuyên truyền suông bằng sách, báo, mít-tinh, khẩu hiệu, mà phải bằng hành động cụ thể, thiết thực. Công tác dân vận là bộ phận quan trọng trong công tác của Đảng, nếu thiếu hoặc làm không tốt, Đảng sẽ không tập hợp được quần chúng làm cách mạng. Nếu không làm tốt công tác dân vận, thì không những không phát huy được sức mạnh của toàn dân mà còn bị kẻ thù chống phá, xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đến lúc ấy dù việc nhỏ đến mấy cũng không thành công.

Huy động nhân dân xây dựng cầu nông thôn

Từ kinh nghiệm sâu sắc về xây dựng lực lượng cách mạng, trong suốt 30 năm (1945-1975) lãnh đạo sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng luôn chú trọng công tác dân vận gắn với công tác xây dựng Đảng, hướng tới mọi tầng lớp nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp bằng các phong trào cách mạng thiết thực. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được mở rộng, thu hút thêm các đảng phái yêu nước, đồng bào yêu nước không đảng phái, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, sắc tộc.

Những thành tựu to lớn qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển (năm 2011) tiếp tục khẳng định quan điểm sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Các nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc luôn chú trọng việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, Nghị quyết số 25-NQ/TW (năm 2013) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, hệ thống chính trị đối với công tác dân vận.

Thực tiễn phong phú, sinh động của công tác dân vận 90 năm qua (15-10-1930 _ 15-10-2020) là minh chứng khẳng định lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả tích cực, hướng mạnh về cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; nâng cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu trước nhân dân. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, làm cầu nối quan trọng giữa Đảng với nhân dân.

Ngoài ra, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Các mô hình “Dân vận khéo” được triển khai thu hút nhiều thành phần tham gia, có tính xã hội hóa cao, hiệu ứng xã hội tích cực, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm của cộng đồng dân cư, mang lại hiệu quả thiết thực.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trước yêu cầu của tình hình mới, công tác dân vận phải tiếp tục được đổi mới, động viên mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, chung sức, đồng lòng cho những mục tiêu chung của đất nước.

Đồng thời, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, giảm khoảng cách giàu - nghèo, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, quan tâm các đối tượng yếu thế trong cuộc sống, lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường vai trò nòng cốt của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, tạo đồng thuận xã hội, bảo đảm cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”…

K.M