“Kỷ luật là sức mạnh của quân đội”

09/03/2021 - 06:15

 - Thấm nhuần lời dạy của Bác “Muốn nâng cao chí khí chiến đấu, cố nhiên là phải học chính trị và quân sự, phải giữ thật nghiêm kỷ luật của quân đội, kỷ luật là sức mạnh của quân đội”, nhiều năm qua, câu nói “Kỷ luật là sức mạnh của quân đội” không chỉ là khẩu hiệu mà còn là yêu cầu, mục tiêu phấn đấu của quân đội. Thực hiện chỉ thị của Bộ Quốc phòng về thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và quán triệt thực hiện hiệu quả việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương.

A A

Từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến các cơ quan, đơn vị triển khai rà soát các nghị quyết, mệnh lệnh, công văn, chỉ thị của trên và của cấp mình theo từng mặt công tác về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật theo nội dung trọng tâm của “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”. Qua đó, xác định nội dung, xây dựng bộ tiêu chí và các biện pháp thực hiện đúng với mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, sát với đặc điểm tình hình từng cơ quan, đơn vị.

Một số kết quả nổi bật toàn lực lượng đạt được trong năm qua, như: hoàn thành tốt chương trình giáo dục chính trị, pháp luật, học tập chuyên đề, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; 99,9% cá nhân được kiểm tra nhận thức và viết thu hoạch, kết quả chung đạt khá; biểu dương, khen thưởng 274 tập thể, 841 cá nhân đạt thành tích trong các đợt thi đua đột kích và thực hiện nhiệm vụ; 2 tập thể và 3 cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương trong Đại hội thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI, giai đoạn 2016-2020; tổ chức thành công hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi và hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên,…

Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật, thông tin trong lực lượng vũ trang

Cơ quan quân sự các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Định kỳ theo dõi, tổng hợp tình hình vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, kịp thời thông báo, định hướng để các đơn vị quán triệt, rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp phù hợp nhằm ngăn ngừa, hạn chế vi phạm, tội phạm, xây dựng đơn vị và địa bàn an toàn. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên theo dõi các mối quan hệ xã hội của cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền để nắm tình hình tư tưởng quân nhân, nhất là đối tượng chiến sĩ mới. Tiếp tục triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017 - 2021.

 Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp thường xuyên được kiện toàn; coi trọng việc bổ sung, xây dựng, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu và các điều kiện hỗ trợ cần thiết khác để nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cộng tác viên. Đoàn Thanh niên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động “Tháng thanh niên”, “Mùa hè tình nguyện”, chương trình “Hũ gạo tình thương”, “Ấm tình quân dân”, “Người con hiếu thảo, nghĩa tình đồng đội”. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và tiêu chí “4 tốt”, cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; 100% cán bộ, hội viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Có thể khẳng định, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện, có hiệu quả, từng bước đi vào chiều sâu, có nền nếp. Nhiều đơn vị đã kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị tư tưởng với quản lý bộ đội, phát huy hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng. Kết hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật quân khu để tổ chức tuyên truyền, học tập kịp thời góp phần nâng cao trình độ hiểu biết, ý thức chấp hành, tự giác thực hiện nghiêm pháp luật, kỷ luật, xây dựng thói quen và lối sống theo pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật trong lực lượng.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai giáo dục đầy đủ, kịp thời các văn bản luật mới, các văn bản của trên về công tác phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật; kịp thời củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp trong LLVT địa phương tỉnh; tham gia đầy đủ các hội nghị tập huấn, triển khai thực hiện các văn bản pháp luật mới do quân khu, Sở Tư pháp tổ chức; tiếp tục lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh tổ chức thực hiện các đề án của Trung ương, địa phương.

Bên cạnh đó, tổ chức triển khai hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021; phối hợp chặt chẽ các cơ quan có liên quan trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT địa phương tỉnh. Chủ động nghiên cứu, đổi mới phương pháp, vận dụng sáng tạo các hình thức, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Kịp thời phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; duy trì thực hiện chặt chẽ, chất lượng “Ngày pháp luật” tại đơn vị. Tổ chức tốt các hoạt động thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” năm 2021; tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” năm 2021.

GIA KHÁNH