1.623.413 cử tri An Giang tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

19/05/2021 - 16:31

 - Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23-5 trên địa bàn tỉnh An Giang được thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ.

A A

Theo thống kê, tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh là 1.623.413 người (788.755 cử tri là nữ). Tỉnh đã thành lập 3 Ban bầu cử ĐBQH tại 3 đơn vị bầu cử và 16 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tại 16 đơn vị bầu cử; 107 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, thị xã, thành phố và 1.160 Ban bầu cử đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn. UBND các xã, phường, thị trấn đã thành lập 1.386 Tổ bầu cử, tại 1.387 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 224 điểm bỏ phiếu nhà dân và 19 khu vực bỏ phiếu riêng.

Theo đó, ứng cử viên ĐBQH khóa XV gồm 15 người, 103 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 632 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 7.031 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

HẠNH CHÂU