An Giang đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Kỳ cuối: Bài học kinh nghiệm và giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí

17/06/2021 - 09:49

 - Theo Thanh tra tỉnh: kết quả đạt được qua thực hiện Chỉ thị 1666 (về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng), công tác phòng, chống tham nhũng được tăng cường, có nhiều chuyển biến và mang lại những kết quả tích cực. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị đối với quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức rõ quyết tâm đối với công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, nhà nước, thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của mình theo quy định pháp luật. Công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước với cơ quan Công an, Kiểm sát, Tòa án, Cơ quan Đảng, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp được tăng cường trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng, nhất là các vụ việc tham nhũng đã được xử lý nghiêm, đáp ứng đòi hỏi của xã hội, tạo được lòng tin của nhân dân với quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và nhà nước.

A A

Khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, xây dựng Đảng

Vai trò của xã hội, các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa tham nhũng được nâng cao, từng bước phát huy trách nhiệm của mình trong phòng, chống tham nhũng.

Để công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng hiệu lực hiệu quả, đúc kết từ thực tiễn An Giang đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm:

Một là cần quán triệt đầy đủ và triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, chương trình, chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên"...

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và trong các tầng lớp nhân dân nhằm ngày càng nâng cao nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nghĩa vụ và trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Ba là, trong đấu tranh chống tham nhũng phải đặc biệt coi trọng công tác phòng ngừa.

 Bốn là, thực hiện tốt nguyên tắc công khai, minh bạch. Thực tế cho thấy những nơi nào tính công khai, minh bạch yếu thì dễ phát sinh tham nhũng. Vì vậy, công khai, minh bạch là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất, là kinh nghiệm hết sức quý báu trong phòng ngừa và ngăn chặn tham nhũng.

 Năm là, phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra, đội ngũ cán bộ thanh tra trong hoạt động thanh tra theo quy trình, quy định. Tập trung tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các hành vi tham nhũng và trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị.

 Sáu là, phối hợp tốt với các cơ quan của Đảng, cơ quan tư pháp; phát huy vai trò, trách nhiệm, sự tham gia, ủng hộ tích cực của toàn xã hội, khi có thông tin của xã hội và người dân, cơ quan đấu tranh chống tham nhũng có nhiệm vụ xác minh đầy đủ và kịp thời các nguồn tin và có trách nhiệm trong việc bảo vệ bí mật đối với người tố cáo, tố giác tội phạm.

Bảy là, tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm để đánh giá, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm cơ chế, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho phù hợp trong công tác quản lý nhà nước. Đồng thời, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho phù hợp.

MTTQVN tỉnh An Giang đề xuất: Để nâng cao và thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của MTTQVN thời gian tới, cần thực hiện 4 giải pháp trọng tâm: Đó là nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng của MTQVN, tạo sự đồng thuận và ủng hộ trong xã hội đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc liên kết, phối hợp giữa các tổ chức thành viên cùng cấp, thống nhất hành động. Tăng cường công tác giám sát phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng vận động nhân dân tham gia giám sát các nội dung theo quy định của pháp luật, đặc biệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình hành động của MTTQVN thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm trên địa bàn tỉnh với các nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong hệ thống Mặt trận; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân cũng như các giải pháp và các bảo đảm thực hiện. Tiếp tục thực hiện các giải pháp về nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy, cán bộ MTTQ có khả năng (bản lĩnh, năng lực, đạo đức) đảm đương thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận nói chung, công tác phòng, chống tham nhũng nói riêng. Tăng cường phối hợp với các cơ quan nhà nước hướng các hoạt động về cơ sở, đến từng hộ dân nhiều hơn. Phát hiện, nhân rộng những sáng kiến tích cực thực hiện các nội dung công tác Mặt trận, vừa làm tốt chức năng tuyên truyền, giáo dục, vừa quan tâm bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng, tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời triển khai nhiều giải pháp trọng tâm thực hiện trong năm 2021. Đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là đề cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, chính quyền, trước hết là người đứng đầu, nhằm nâng cao tính tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm, tiêu cực, tham nhũng.

Tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả xây dựng chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng, đơn vị của mình để kịp thời chấn chỉnh việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước với phương châm “coi trọng công tác phòng ngừa, không để xảy ra sai phạm” và “xử lý nghiêm vi phạm” khi đến mức phải xử lý. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, gây bức xúc trong xã hội.

Cùng với tiếp tục duy trì hoạt động đường dây nóng để xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp thông qua đường dây nóng (số điện thoại) hoặc hộp thư góp ý, công khai xin lỗi, khắc phục hậu quả và xử lý vi phạm theo quy định.  Niêm yết công khai các Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của từng đơn vị tại trụ sở và cổng thông tin điện tử. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra công vụ theo kế hoạch hoặc đột xuất về thời gian làm việc, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp ứng xử của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trong thời gian tới, theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh: Đảng đoàn HĐND tiếp tục tổ chức tốt các kỳ họp HĐND, duy trì có hiệu quả hoạt động xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp theo hướng lựa chọn nội dung đưa ra chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp có trọng tâm, được đông đảo cử tri quan tâm, vấn đề dễ phát sinh tham nhũng. Tăng cường giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó ưu tiên giám sát các nội dung mang tính chất nổi cộm liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND trong hoạt động chất vấn, tiếp xúc cử tri, ghi nhận, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến UBND tỉnh và cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trả lời. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức cơ quan, đạo đức công vụ, thực hiện tốt việc nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện tham nhũng.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU