An Giang đẩy mạnh triển khai thực hiện văn hóa công vụ

08/10/2019 - 07:26

 - Nhận thức tầm quan trọng của việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng nền hành chính, An Giang đã tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh việc thực hiện văn hóa công vụ.

A A

Tầm quan trọng của văn hóa công vụ

Văn hóa công vụ góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, đạo đức nghề nghiệp của viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong thực hiện văn hóa công vụ.

Nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh: HẠNH CHÂU

Nâng cao văn hóa công vụ góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội. Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện văn hóa công vụ thời gian qua ở các sở, ban, ngành, địa phương, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.

Nhiều giải pháp thực hiện văn hóa công vụ

Quán triệt đầy đủ các nội dung tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 319/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Công tác tổ chức, triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ phải đáp ứng kỳ vọng của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện văn hóa công vụ phải đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn của từng cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, địa phương.

Đề cao vai trò, trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ. Rà soát ban hành, điều chỉnh các quy định liên quan đến văn hóa công vụ phù hợp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức; sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, địa phương; ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với hoạt động của cơ quan, địa phương và Đề án văn hóa công vụ. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về văn hóa công vụ; tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công vụ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đưa nội dung thực hiện văn hóa công vụ vào các tiêu chí bình xét thi đua của cơ quan, địa phương. Ban hành kế hoạch và tiến hành thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể quản lý có thành tích tốt và những cá nhân gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm quy định hoặc thực hiện chưa tốt văn hóa công vụ.

UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm của sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 319/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định về văn hóa công vụ trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị về thực hiện các quy định của pháp luật cũng như các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị mình về đạo đức văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Việc triển khai kế hoạch phải được thực hiện bằng nhiều phương pháp, hình thức phù hợp, gắn với việc thực hiện công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Kịp thời động viên, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị về chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong thực hiện đề án văn hóa công vụ. Kiên quyết, nghiêm khắc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định của cơ quan, đơn vị về văn hóa công vụ…

BÌNH ĐỊNH (Sở Nội vụ An Giang)