An Giang đổi mới công tác tuyên truyền, vận động quần chúng

09/04/2021 - 03:32

 - Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng có vai trò quan trọng, góp phần đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và những tri thức khoa học đến các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, những năm qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm đến việc tuyên truyền, vận động, công tác dân vận, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của địa phương.

A A

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, quý I-2021, các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, nội dung và phương thức tuyên truyền có nhiều đổi mới và phát huy hiệu quả tích cực.

Đặc biệt, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với trên 10.000 cán bộ, đảng viên trong tỉnh tham dự. Các cấp ủy Đảng chú trọng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, các vấn đề phát sinh, vụ việc khiếu kiện liên quan đến dân tộc, tôn giáo.

Hệ thống dân vận các cấp thường xuyên bám sát cơ sở để theo dõi, nắm bắt tư tưởng, dư luận quần chúng nhân dân, nhất là đối với những vấn đề bức xúc để kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn.

Các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được đẩy mạnh, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và đơn vị trong tỉnh vận dụng linh hoạt công tác dân vận trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và tỉnh.

Các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tiếp tục làm cầu nối giữa Đảng, nhà nước và nhân dân. Ảnh: Thanh Hùng

Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các địa phương đã huy động nhân dân tham gia đóng góp tiền của, công sức làm cầu, đường, lộ nông thôn, nhà Tình nghĩa... Đáng chú ý, phương thức quản lý điều hành của chính quyền địa phương ngày càng cải tiến, tạo điều kiện cho nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Qua đó, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Công tác dân vận chính quyền và lực lượng vũ trang tiếp tục được tăng cường; công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước mang lại hiệu quả nhất định, góp phần phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nội bộ và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

MTTQ, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… các cấp không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số. Đồng thời, phát huy vai trò của người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc tham gia tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần động viên đồng bào các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương, tăng gia sản xuất, tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Phát huy những kết quả đạt được, các cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, dân vận. Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân; giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân, hạn chế vụ việc phức tạp kéo dài, khiếu kiện đông người.

Chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy dân vận; chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động quần chúng có uy tín, có năng lực thực tiễn và khả năng vận động, tập hợp quần chúng. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử. Tiếp tục xây dựng và thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng tổ chức MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp vững mạnh, làm cầu nối giữa Đảng, nhà nước với nhân dân.

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 để góp phần thành công cho ngày hội toàn dân.

THU THẢO