An Giang hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

01/03/2021 - 05:28

 - Ban Dân tộc tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2021 và trong năm 2021.

A A

Theo đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về dân tộc, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng dân tộc, tín ngưỡng gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân.

Mục tiêu nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Xây dựng nhận thức đúng đắn của xã hội về dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo và các chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo; giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội.

T.V