An Giang phát động thi đua dân vận trong cơ quan Nhà nước

30/05/2024 - 06:27

 - Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang phát động thi đua thực hiện công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước năm 2024, với nội dung cụ thể, thiết thực, hiệu quả, chất lượng, triển khai đồng bộ, sâu rộng trong hệ thống các ngành, địa phương, đơn vị. Qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh tuyên truyền, tập hợp, vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác dân vận và tham gia thực hiện tốt mô hình “Dân vận khéo”.

Ký kết giao ước thi đua giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang với các Ban Dân vận các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy về công tác dân vận năm 2024

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp đạt nhiều kết quả tích cực. Ý thức phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh được nâng lên; nội dung, phương thức lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục được đổi mới; nhiều cơ chế, chính sách được ban hành và triển khai kịp thời đã tác động tích cực đến đời sống của người dân.

Dân chủ được phát huy, lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền được củng cố và tăng cường; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được phát huy, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang yêu cầu các cấp, ngành và các cơ quan Nhà nước thi đua thực hiện hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Trong đó, tập trung hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển KTXH; xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; giảm tội phạm, tai nạn giao thông; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; phát triển y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường; đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; cải cách hành chính; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và mô hình điểm “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”... Xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh tới cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Tập thể cơ quan gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết. Đồng thời, chủ động tham mưu cấp ủy Đảng; đề xuất, kiến nghị với chính quyền thực hiện các nội dung cải cách thủ tục hành chính hiệu quả để phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn, nhất là việc thực hiện một cửa, một cửa liên thông của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, là các giải pháp hiệu quả nhằm giải quyết yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, những việc khó khăn, cấp bách, những nhiệm vụ chính trị do cấp ủy Đảng, chính quyền có chủ trương hoặc đang tổ chức thực hiện.

Cấp ủy Đảng, chính quyền có những chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, biết phát huy thế mạnh và tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư, người lao động; thực hiện công tác “dân vận khéo” trong các cơ quan Nhà nước.

Bên cạnh đó, tạo mọi điều kiện thuận lợi phát huy tốt sức mạnh tổng hợp để quần chúng Nhân dân tích cực tham gia bàn bạc, xây dựng các chương trình phát triển KTXH của địa phương, kế hoạch công tác, sản xuất - kinh doanh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị phải gương mẫu, đi đầu trong công tác dân vận của Đảng, tích cực tham gia các phong trào thi đua và có uy tín trong Nhân dân, chi bộ, chi, tổ hội ở địa phương, đơn vị; tích cực lao động, sản xuất - kinh doanh đạt hiệu quả, nâng cao đời sống. Quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả công tác “dân vận khéo” ở địa phương, cơ quan, đơn vị phụ trách.

Ngoài ra, có tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân tận tình, giải quyết công việc đúng thời gian quy định (hoặc sớm hơn hạn định), biết lắng nghe dân, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể những điều người dân cần biết trong phạm vi thẩm quyền, không có biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân…

Các cơ quan Nhà nước trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2024 của tỉnh về “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân” bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng, đạo đức và lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh…

TRUNG HIẾU