An Giang phát triển phong trào thể dục - thể thao quần chúng

04/06/2021 - 04:35

 - Giai đoạn 2021-2025, tỉnh An Giang hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao (TDTT) thành nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển con người, góp phần nâng cao sức khỏe, thể trạng, tầm vóc và làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, lối sống lành mạnh con người An Giang, nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập, công nghiệp hóa - hiện đại hóa…

A A

Các cấp, ngành đề cao trách nhiệm trong việc quản lý về tổ chức phong trào TDTT quần chúng tại đơn vị, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương là đơn vị tiên tiến xuất sắc của tỉnh về phong trào TDTT quần chúng. Đồng thời, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, sân bãi TDTT làm điều kiện cơ bản đảm bảo phong trào TDTT quần chúng phát triển bền vững. Phấn đấu đến năm 2025, các trường học, xã, phường, thị trấn có đủ cơ sở vật chất TDTT phục vụ việc sinh hoạt và tập luyện của học sinh, sinh viên và nhân dân. Huy động toàn xã hội tham gia hoạt động và phát triển sự nghiệp TDTT; từng bước chuyển giao công tác tổ chức, tập luyện và thi đấu thể thao cho các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, phát triển dịch vụ TDTT gắn với du lịch và giải trí.

Chạy việt dã

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường, đổi mới nhận thức, phương thức lãnh, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng và chính quyền đối với công tác TDTT. Chính quyền các cấp phải có quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp TDTT trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch chung của tỉnh, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đặc biệt là công tác quy hoạch đất đai, công trình thể thao phục vụ nhu cầu tập luyện và thi đấu của quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, vận động mọi đối tượng tham gia tập luyện và thi đấu TDTT, nhằm nâng cao sức khỏe để học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc. Phát triển đa dạng các loại hình tập luyện và hoạt động TDTT mang tính phổ biến đối với mọi đối tượng, mọi lứa tuổi giúp người dân tự chọn cho mình một môn thể thao yêu thích hoặc nội dung, hình thức tập luyện phù hợp để rèn luyện sức khỏe hàng ngày. Bên cạnh đó, gắn việc chỉ đạo phát triển phong trào TDTT với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu đô thị văn minh.

Chạy xe đạp chậm

Phát triển thể thao giải trí, thể thao đường phố và kinh doanh dịch vụ TDTT. Khai thác, bảo tồn và phát triển các loại hình thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian. Từng bước đưa các loại hình này vào nội dung hoạt động của các lễ hội truyền thống, ngày hội văn hóa thể thao, đại hội TDTT ở xã, phường, thị trấn nhằm đẩy mạnh phong trào TDTT, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Củng cố và tăng cường hệ thống thiết chế về quản lý các mô hình TDTT quần chúng; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hướng dẫn viên TDTT, xây dựng mạng lưới hướng dẫn viên, vận động viên làm nòng cốt cho phong trào.

Duy trì và hoàn thiện hệ thống tổ chức thi đấu các giải thể thao, hội thi thể thao cho mọi người từ huyện đến cơ sở. Tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022. Đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; tiếp tục rà soát, đánh giá và kiện toàn mô hình tổ chức ngành TDTT từ huyện, thị xã, thành phố đến cơ sở; bố trí cán bộ chuyên trách về TDTT cho các xã, phường, thị trấn. Xây dựng mô hình liên kết vùng trong hoạt động TDTT nhằm tạo điều kiện các địa phương hỗ trợ nhau cùng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu…

Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh An Giang có 39% số người tập luyện TDTT thường xuyên, 37% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; 83,5% công nhân, viên chức - lao động tham gia tập luyện TDTT; 87,5% số trường thực hiện giờ thể dục ngoại khóa; 100% chiến sĩ công an, quân đội rèn luyện thân thể đạt tiêu chuẩn…

 

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU