An Giang triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

31/03/2020 - 17:03

 - Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chỉ thị số 16/CT-TTg, chiều 31-3, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân đã ký Công văn số 1022-CV/TU gửi các Ban Đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các Huyện, Thị, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

A A

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo Kết luận số 172-TB/TW, ngày 21-3-2020 của Bộ Chính trị, đặc biệt là Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đồng thời, kiên trì mục tiêu và triển khai đồng bộ nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 gắn với các giải pháp phát triển kinh tế, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và đảm bảo an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cơ sở triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 1-4-đến ngày 15-4-2020. Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương theo đúng tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Các cấp ủy, cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp tính toán phương pháp tổ chức công việc phù hợp trong thời điểm phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, không để đình trệ, xao nhãng công việc tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Sắp xếp, bố trí cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, tăng cường tổ chức họp, trao đổi công việc theo hình thức trực tuyến; chỉ phân công đến cơ quan làm việc đối với những trường hợp cần thiết, như: trực chiến đấu, trực cơ quan, xử lý tài liệu mật, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu và những nhiệm vụ cấp bách, cần thiết khác. Người đứng đầu các cấp, các ngành chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm do không chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch tại cơ quan, công sở.

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội cùng với chính quyền các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, nhà nước về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các ngành chức năng, các địa phương thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (kể cả mạng xã hội), đặc biệt là tập trung thông tin về chủ trương cách ly toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT- TTg, ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ, những thông tin về các kết quả tích cực, các mô hình tốt, sự chung tay của cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh... đảm bảo ổn định tình hình tư tưởng và dự luận xã hội.

THU THẢO