An Phú phát huy vai trò hệ thống chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

05/03/2021 - 06:22

 - Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng; bảo vệ nhân dân, nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

A A

Bí thư Huyện ủy An Phú (An Giang) Ngô Công Thức cho biết, thời gian qua, triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đặc biệt, quan tâm xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện... Cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức chăm lo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm tổ chức thực hiện. Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, có ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Lãnh đạo tỉnh và huyện An Phú động viên, chúc Tết lực lượng chống dịch trên tuyến biên giới

Hệ thống tuyên giáo từ huyện đến cơ sở được củng cố và phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, góp phần làm tốt công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Thường trực Huyện ủy thực hiện Kế hoạch số 76-KH/HU ngày 24-7-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông và các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đẩy mạnh công tác phản tuyên truyền đối với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các tin đồn gây hoang mang dư luận.

Giữ vững ổn định xã hội, chăm lo tốt đời sống, bảo đảm sức khỏe nhân dân cũng chính là góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Là huyện biên giới, công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được Đảng bộ đặc biệt chú trọng. Có đường biên giới tiếp giáp Campuchia 42,5km (trong tổng số khoảng 100km biên giới của tỉnh tiếp giáp Campuchia), nhiều cửa khẩu, đường mòn, nhiều người nhập cảnh trái phép… huyện đã huy động cả hệ thống chính trị cùng tích cực tham gia chống dịch. Các lực lượng: bộ đội - biên phòng - công an - cựu chiến binh - dân quân ngày đêm “căng mình” chống dịch nơi biên giới.

Trong nội địa, tuyên truyền người dân nêu cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, kịp thời khai báo người lạ mặt, người vượt biên trái phép… và thực hiện nghiêm “Giải pháp 5K”. Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp nhưng dưới sự lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy, điều hành của UBND huyện, đến nay An Phú chưa có trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, góp phần giúp nhân dân ổn định tư tưởng và an tâm sản xuất.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch được quan tâm, chú trọng. Năm 2020, huyện đã chỉ đạo, thực hiện 119 bài viết đấu tranh, phản bác công khai trên báo, đài, tạp chí và thực hiện hàng trăm chia sẻ, bình luận. Qua đó, kịp thời định hướng dư luận, góp phần ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên yên tâm công tác và nhân dân chăm lo sản xuất.

Thời gian tới, huyện An Phú tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nội bộ hệ thống chính trị các cấp và trong nhân dân nhằm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên tinh thần chủ động, sáng tạo.

Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 76-KH/HU ngày 24-7-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động, linh hoạt trong tuyên truyền, phản tuyên truyền. Đấu tranh khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, cơ hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đấu tranh phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

H.H