Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang họp cho ý kiến một số nội dung quan trọng

13/07/2021 - 14:39

 - Chiều 13-7, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa tháng 7-2021 để cho ý kiến một số chủ trương để thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 2; cho ý kiến theo thẩm quyền đối với một số tờ trình; họp công tác tổ chức, cán bộ.

A A

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang cho ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với 6 tờ trình (dự kiến trình tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 2, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026), gồm: tờ trình ban hành Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển mục đích rừng sang mục đích khác; tờ trình ban hành Danh mục bổ sung dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021; tờ trình ban hành Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách Trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương; tờ trình ban hành Nghị quyết về phương án phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách nhà nước; tờ trình ban hành Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; tờ trình thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cũng đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến theo thẩm quyền đối với tờ trình về xin chủ trương xây dựng và triển khai Đề án thành lập các phường trực thuộc và thành lập TX. Tịnh Biên; tờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề nghị khen cấp nhà nước. Văn phòng Tỉnh ủy trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với tờ trình về việc xin chủ trương xây dựng mới, sửa chữa một số hạng mục trụ sở làm việc Văn phòng Tỉnh ủy.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN