Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

23/06/2021 - 16:01

 - Ngày 23-6, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên ban, ngành, đoàn thể huyện.

A A

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Châu Thành

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên ở huyện đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt 5 chuyên đề: báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia...

Từ ngày 23 đến 30-6, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành sẽ tổ chức 6 lớp quán triệt quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên ban ngành, đoàn thể huyện. Qua đó, giúp các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống…

L.H