Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ ngày 1-1 đến 31-1-2019

05/02/2019 - 13:41

 - Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ ngày 1-1 đến 31-1-2019

A A

1. Kết quả xử lý hồ sơ (HS) của các sở, ngành tỉnh

STT

Tên cơ quan

Tổng số HS tiếp nhận

Tổng số HS trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số HS trả trễ hạn

1

Văn phòng UBND tỉnh

11

11 (100%)

0

2

Sở Kế hoạch - Đầu tư

567

559 (98,5%)

0

3

Sở Nông nghiệp và PTNT

190

190 (100%)

0

4

Sở Tài nguyên – Môi trường

121

63 (52,1%)

0

5

Sở Công thương

1.067

1.025 (96,06%)

0

6

Sở Xây dựng

16

11 (69%)

0

7

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

5

3 (60%)

0

8

Cục Thuế tỉnh

78

78 (100%)

0

9

Sở Giao thông – Vận tải

2.261

1.609 (71%)

0

10

Sở Ngoại vụ

0

0

0

11

Sở Khoa học – Công nghệ

0

0

0

12

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

9

6 (66,6%)

0

13

Kho bạc Nhà nước tỉnh

35.647

35.647 (100%)

0

14

Sở Tài chính

86

86 (100%)

0

15

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

58

58 (100%)

0

16

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

146.550

106.026 (72,35%)

0

17

Sở Tư pháp

1

1 (100%)

0

18

Sở Y tế

223

223 (100%)

0

19

Cục Hải quan

1.712

1.712 (100%)

0

20

Sở Thông tin và Truyền thông

6

6 (100%)

0

21

Sở Giáo dục và Đào tạo

67

67 (100%)

0

22

Sở Nội vụ

0

0

0

2. Kết quả xử lý HS của các huyện, thị xã, thành phố

Huyện, thị xã, thành phố

Đơn vị

Tổng số HS tiếp nhận

Tổng số HS trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số HS trả trễ hạn

Long Xuyên

Chi cục Thuế

40

40 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

110

110 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.333

1.553 (66,57%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

11

11 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

178

178 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

149

137 (91,95%)

0

Phòng Kinh tế

1

1 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

14

14 (100%)

0

Phòng Tư pháp

142

142 (100%)

0

Châu Đốc

Chi cục Thuế

118

118 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

2

2 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.047

1.047 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

94

94 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

117

117 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

39

39 (100%)

0

Phòng Kinh tế

1

1 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

7

7 (100%)

0

Phòng Tư pháp

285

285 (100%)

0

Tân Châu

Chi cục Thuế

51

51 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

767

767 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

31

31 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

29

29 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

25

25 (100%)

0

Phòng Kinh tế

2

2 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

81

81 (100%)

0

Châu Thành

Chi cục Thuế

639

639 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

69

69 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1302

1.118 (85,87%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

62

62 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

57

57 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

7

6 (85,71%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

2

2 (100%)

0

Phòng Tư pháp

89

89 (100%)

0

Châu Phú

Chi cục Thuế

37

37 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.209

1.586 (71,8%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

78

78 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

83

83 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

15

15 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

8

8 (100%)

0

Phòng Tư pháp

120

120 (100%)

0

Thoại Sơn

Chi cục Thuế

46

46 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

77

77 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.547

1.547 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

91

91 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

74

74 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

18

18 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

172

172 (100%)

0

Chợ Mới

Chi cục Thuế

29

29 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

220

220 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2203

1783 (80,94%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

850

850 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

88

88 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

33

27 (81,82%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

7

7 (100%)

0

Phòng Tư pháp

83

83 (100%)

0

Phú Tân

Chi cục Thuế

8

8 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

1

1 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.846

1.846 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

143

143 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

46

46 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

18

18 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

81

81 (100%)

0

Tịnh Biên

Chi cục Thuế

37

37 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

96

96 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

489

427 (87,32%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

137

137 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

33

33 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

19

19 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

15

15 (100%)

0

Phòng Tư pháp

83

83 (100%)

0

Tri Tôn

Chi cục Thuế

17

17 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

268

54 (20,15%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.766

1.133 (64,2%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

422

422 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

15

15 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

1

1 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

46

46 (100%)

0

An Phú

Chi cục Thuế

398

398 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

6

6 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

971

971 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

400

400 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

61

61 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

36

36 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

4

4 (100%)

0

Phòng Tư pháp

116

116 (100%)

0

3. Thống kê những HS xử lý trễ hạn

Trong tháng 1-2019, đối với cấp sở, ngành tỉnh và cấp huyện, thị xã, thành phố, không có hồ sơ trễ hạn của người dân, doanh nghiệp.

Người tổng hợp: NGÔ CHUẨN

(Trưởng Phòng Kinh tế - Báo An Giang; ĐT: 0909439231; email: ngochuanbaoag@gmail.com)