Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ ngày 1-11 đến 30-11-2018

05/12/2018 - 13:41

 - Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ ngày 1-11 đến 30-11-2018

A A

1. Kết quả xử lý hồ sơ (HS) của các sở, ngành tỉnh

STT

Tên cơ quan

Tổng số HS tiếp nhận

Tổng số HS trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số HS trả trễ hạn

1

Văn phòng UBND tỉnh

13

13 (100%)

0

2

Sở Kế hoạch - Đầu tư

472

467 (98,94%)

0

3

Sở Nông nghiệp và PTNT

388

388 (100%)

0

4

Sở Tài nguyên – Môi trường

149

79 (53%)

0

5

Sở Công thương

821

752 (91,59%)

0

6

Sở Xây dựng

27

18 (67%)

0

7

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

11

11 (100%)

0

8

Cục Thuế tỉnh

65

65 (100%)

0

9

Sở Giao thông – Vận tải

2.792

2.092 (75%)

0

10

Sở Ngoại vụ

2

1 (50%)

0

11

Sở Khoa học – Công nghệ

10

5 (50%)

0

12

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

17

16 (92,3%)

0

13

Kho bạc Nhà nước tỉnh

25.254

25.254 (100%)

0

14

Sở Tài chính

72

72 (100%)

0

15

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

67

67 (100%)

0

16

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

65.711

63.477 (96,51%)

0

17

Sở Tư pháp

13

13 (100%)

0

18

Sở Y tế

446

307 (68,83%)

0

19

Cục Hải quan

1.554

1.554 (100%)

0

20

Sở Thông tin và Truyền thông

9

9 (100%)

0

21

Sở Giáo dục và Đào tạo

43

42 (97,67%)

0

22

Sở Nội vụ

0

0

0

2. Kết quả xử lý HS của các huyện, thị xã, thành phố

Huyện, thị xã, thành phố

Đơn vị

Tổng số HS tiếp nhận

Tổng số HS trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số HS trả trễ hạn

Long Xuyên

Chi cục Thuế

37

37 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

168

168 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

3.281

2.380 (72,54%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

13

13 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

238

238 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

199

182 (91,46%)

0

Phòng Kinh tế

3

3 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

18

18 (100%)

0

Phòng Tư pháp

243

243 (100%)

0

Châu Đốc

Chi cục Thuế

19

19 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

1

1 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.408

1.408 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

63

63 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

132

132 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

66

66 (100%)

0

Phòng Kinh tế

8

8 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

4

4 (100%)

0

Phòng Tư pháp

286

286 (100%)

0

Tân Châu

Chi cục Thuế

46

46 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

785

785 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

210

210 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

31

31 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

35

35 (100%)

0

Phòng Kinh tế

2

2 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

125

125 (100%)

0

Châu Thành

Chi cục Thuế

545

545 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

14

12 (85,71%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.355

1.102 (81,33%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

65

65 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

59

59 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

28

21 (75%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

5

5 (100%)

0

Phòng Tư pháp

101

91 (90,1%)

0

Châu Phú

Chi cục Thuế

68

68 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.290

1.652 (72,1%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

116

116 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

61

61 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

17

17 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

9

9 (100%)

0

Phòng Tư pháp

95

95 (100%)

0

Thoại Sơn

Chi cục Thuế

22

22 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

143

143 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.475

1.475 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

125

125 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

68

68 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

9

9 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

2

2 (100%)

0

Phòng Tư pháp

199

199 (100%)

0

Chợ Mới

Chi cục Thuế

17

17 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

195

195 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.940

1.368 (70,5%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

216

216 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

98

98 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

33

22 (66,67%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

3

3 (100%)

0

Phòng Tư pháp

291

291 (100%)

0

Phú Tân

Chi cục Thuế

46

46 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

2

2 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.853

1.853 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

143

143 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

48

48 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

27

27 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

117

117 (100%)

0

Tịnh Biên

Chi cục Thuế

38

38 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

127

127 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

735

616 (83,8%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

176

176 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

38

38 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

44

44 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

10

10 (100%)

0

Phòng Tư pháp

103

103 (100%)

0

Tri Tôn

Chi cục Thuế

31

54 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

235

78 (31,19%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.649

1.161 (70,4%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

166

166 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

31

31 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

1

1 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

2

2 (100%)

0

Phòng Tư pháp

39

39 (100%)

0

An Phú

Chi cục Thuế

316

316 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

2

2 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

775

767 (98,99%)

8 (1,03%)

Phòng LĐ-TB&XH

384

384 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

21

21 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

49

49 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

3

3 (100%(

0

Phòng Tư pháp

330

330 (100%)

0

3. Thống kê những HS xử lý trễ hạn

STT

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân

Thủ tục-

Lĩnh vực giải quyết

Quy định thời gian xử lý HS

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Ngày nhận HS

Ngày trả kết quả

Ngày trả HS

Số ngày trễ so quy định

Bộ phận xử lý

1

Huỳnh Văn Nhuận

44a

16-10-2018

16-11-2018

17-11-2018

1

VPĐKĐ

An Phú

Chi nhánh thực hiện chuyên môn trễ

2

Nguyễn Sơn Đạt

44a

13-10-2018

5-11-2018

9-11-2018

5

VPĐKĐ

An Phú

Chi nhánh thực hiện chuyên môn trễ

3

Dương Thị Chánh

54b

3-10-2018

2-11-2018

9-11-2018

5

VPĐKĐ

An Phú

Chi nhánh thực hiện chuyên môn trễ

4

Đào Minh Phụng

54b

4-10-2018

16-11-2018

17-11-2018

1

VPĐKĐ

An Phú

Chi nhánh thực hiện chuyên môn trễ

5

Đào Văn Cột

54b

4-10-2018

16-11-2018

17-11-2018

1

VPĐKĐ

An Phú

Chi nhánh thực hiện chuyên môn trễ

6

Đào Văn Thâm

54b

4-10-2018

16-11-2018

17-11-2018

1

VPĐKĐ

An Phú

Chi nhánh thực hiện chuyên môn trễ

7

Trình Văn Phụng

54b

16-10-2018

16-11-2018

17-11-2018

1

VPĐKĐ

An Phú

Chi nhánh thực hiện chuyên môn trễ

8

Lê Văn Lủy

44a

25-9-2018

17-10-2018

2-11-2018

11

VPĐKĐ

An Phú

Chi nhánh thực hiện chuyên môn trễ

 

Trong tháng 11-2018, đối với cấp sở, ngành tỉnh, không có HS trễ hạn. Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện An Phú có 8 HS trễ hạn của người dân (có thống kê, đánh giá).

Người tổng hợp: NGÔ CHUẨN

(Trưởng Phòng Kinh tế - Báo An Giang; ĐT: 0909439231; email: ngochuanbaoag@gmail.com)