Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

25/05/2020 - 05:20

 - Tỉnh đang tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, các loại hình văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong cộng đồng dân tộc thiểu số.

A A

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tập trung hoàn chỉnh hồ sơ khoa học "Nghi lễ vòng đời đồng bào Chăm An Giang" và "Nghệ thuật trình diễn Dì Kê dân tộc Khmer" đề nghị Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; hoàn chỉnh hồ sơ khoa học đề nghị công nhận bảo vật quốc gia 2 hiện vật của Bảo tàng An Giang. Xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tri thức và nghệ thuật khắc chữ trên Kinh lá Buông.

H.C