Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

05/12/2022 - 07:01

 - Nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân về việc bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc, góp phần quan trọng hình thành bản sắc văn hóa Việt Nam. UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 695/KH-UBND triển khai đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với phát triển du lịch (DL) giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn tỉnh An Giang.

A A

Gìn giữ các giá trị đặc sắc

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư, việc triển khai kế hoạch nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa của các dân tộc trong toàn tỉnh. Đồng thời, đa dạng hóa các hoạt động trong khai thác DL tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động DL. Huy động sự tham gia của cộng đồng và nguồn lực xã hội đầu tư, bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các DTTS.

Đa dạng hóa các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số

Để thực hiện mục tiêu trên, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục giữ gìn, phổ biến, trao truyền và phát huy những giá trị đặc sắc về dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các DTTS; nâng cao nhận thức và lòng tự hào, ý thức tự giác của người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho người dân.

Đồng thời, tổ chức xây dựng, khai thác tốt các loại hình DL đặc trưng, phù hợp với đặc điểm văn hóa cộng đồng, mở rộng ngành kinh tế phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi. Chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các DTTS trở thành sản phẩm DL văn hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tại địa phương. Việc triển khai đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của cộng đồng các DTTS gắn với phát triển DL giai đoạn 2023-2030”, được thực hiện tại các địa phương có đồng bào DTTS và các huyện miền núi trên địa bàn toàn tỉnh.

Các nhiệm vụ trọng tâm

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) An Giang Nguyễn Khánh Hiệp cho biết, đơn vị sẽ phối hợp các cấp, ngành, địa phương khảo sát, kiểm kê và lập danh mục loại hình di sản văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các DTTS trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, phân loại di sản văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các DTTS đã, đang bị mai một để định hướng các nhiệm vụ, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc tiêu biểu các DTTS. Trong đó, lưu ý đến các dân tộc ít người, các loại hình có tiềm năng xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển DL địa phương.

Cùng với đó, tham mưu, đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách cho các nghệ nhân, người tổ chức thực hành, trao truyền, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các DTTS. Khuyến khích hỗ trợ cá nhân, những người có uy tín, có kỹ năng biểu diễn nghệ thuật dân gian phấn đấu trở thành đội ngũ nghệ nhân trao truyền bí quyết, kiến thức thực hành các di sản văn hóa phi vật thể nói chung và dân ca, dân vũ, dân nhạc tham gia hoạt động truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ trong nhà trường, cộng đồng.

Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và cá nhân đầu tư, khai thác giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các DTTS vào hoạt động kinh tế, DL tại địa phương. Bổ sung các chính sách liên quan đến công tác VH-TT&DL, gia đình vùng đồng bào DTTS và miền núi; hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và phát huy lợi thế, tiềm năng của vùng gắn với phát triển DL; phát huy vai trò làm chủ của đồng bào trong xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.

Đồng thời, triển khai các chính sách hỗ trợ đặc thù đúng quy định đối với nghệ nhân đóng góp trong hoạt động duy trì, giữ gìn, trao truyền bí quyết, kiến thức thực hành di sản văn hóa phi vật thể nói chung và loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các DTTS nói riêng được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và danh sách của UNESCO.

Tỉnh quan tâm, bồi dưỡng, tập huấn cho công chức văn hóa và các chủ thể văn hóa (nghệ nhân, người có uy tín...) trong công tác quản lý, gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật trình diễn dân gian các DTTS tại địa phương. Tổ chức phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các DTTS gắn với phát triển DL. Sở VH-TT&DL An Giang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đưa một số loại hình dân ca, dân nhạc, dân vũ các dân tộc vào giảng dạy và hoạt động giáo dục ngoại khóa tại các trường.

Nâng cao chất lượng và hình thức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các DTTS trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội gắn với phát triển DL. Xây dựng các hành trình kết nối di sản dân ca, dân vũ, dân nhạc gắn với phát triển DL. Ứng dụng khoa học - công nghệ, trọng tâm là công nghệ số trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào DTTS gắn với phát triển DL...

“Việc bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các DTTS phải kết nối chặt chẽ với bảo tồn, phát huy các thành tố văn hóa khác. Kết hợp chặt chẽ với các ngành, lĩnh vực khác có liên quan, như: DL, giáo dục, an ninh, thông tin - truyền thông, môi trường... Tiếp thu, đổi mới, phát triển, đảm bảo gìn giữ những đặc điểm cơ bản, cốt lõi; phát huy vai trò làm chủ của đồng bào DTTS  trong xây dựng và phát triển đời sống văn hóa, chú trọng phát triển DL văn hóa, DL cộng đồng, DL dân tộc học, DL nông thôn miền núi, hướng phát triển DL nội địa gắn phát triển DL với bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các DTTS” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư yêu cầu.

 

MINH THƯ

 

tac-gia-tac-pham

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới