Các Hội Văn học Nghệ thuật khu vực ĐBSCL: Sơ kết các hoạt động liên kết

11/07/2019 - 07:22

 - Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh An Giang vừa đăng cai tổ chức Hội nghị sơ kết các hoạt động liên kết khu vực ĐBSCL 6 tháng đầu năm 2019; bàn kế hoạch hoạt động liên kết 6 tháng cuối năm 2019.

A A

6 tháng đầu năm 2019, các Hội VHNT khu vực ĐBSCL tiếp tục giữ vững định hướng chính trị; tập hợp, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ để đẩy mạnh hoạt động sáng tạo, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng nhân cách con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về các giá trị chân, thiện, mỹ trong các tầng lớp nhân dân; phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động, đăng cai nhiều cuộc thi, liên hoan…

THANH HÙNG