Cải cách hành chính trong ngành tài nguyên và môi trường ở An Giang

23/09/2021 - 06:46

 - Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) An Giang đã cơ bản đảm bảo tiến độ đối với các chương trình, kế hoạch quan trọng của ngành năm 2021. Đó là đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) trong toàn ngành; phối hợp vận hành tốt bộ phận "một cửa", cải cách nhiều thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến quyền của người sử dụng đất, khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường… Qua đó, giảm bớt chi phí, thời gian đi lại; có thể tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ thông qua chương trình tra cứu hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

A A

Sở TN&MT An Giang ban hành và triển khai các kế hoạch: CCHC năm 2021 trong lĩnh vực TN&MT; rà soát, đánh giá TTHC; tổ chức hoạt động kiểm soát TTHC năm 2021 của Sở TN&MT; cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất - kinh doanh trong lĩnh vực TN&MT... Triển khai kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động ngành TN&MT năm 2021. Phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát, lập thiết kế dự toán dự án hoàn thiện cơ sở dữ liệu TN&MT tỉnh trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành, công bố các quy trình, thủ tục theo hướng cắt giảm, rút ngắn thời gian thực hiện TTHC trong lĩnh vực ngành, về: quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở TN&MT An Giang; ủy quyền cho Sở TN&MT An Giang thẩm định, kiểm tra và phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh (Quyết định 792/QĐ-UBND, ngày 16-4-2021), đảm bảo đúng quy định của pháp luật, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC từ 5-10 ngày; công bố danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở TN&MT (Quyết định 1076/QĐ-UBND, ngày 24-5-2021); bổ sung quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý đối với danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 262/QĐ-UBND, ngày 8-2-2021 của UBND tỉnh.

Duy trì hiệu quả hoạt động trang thông tin đất đai và mua bán bất động sản

Sở TN&MT An Giang ban hành Hướng dẫn 1241/HD-STNMT, ngày 7-5-2021 về tiếp nhận luân chuyển giải quyết TTHC về đất đai tỉnh An Giang. Triển khai thử nghiệm mô hình thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai cho cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia, bắt đầu thực hiện từ ngày 1-6-2021. Quá trình thực hiện, phối hợp các ngành liên quan (Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế tỉnh, Viễn thông An Giang) cập nhật vướng mắc, ý kiến đóng góp của người dân và đề xuất xử lý để việc thanh toán được dễ dàng hơn. Ban hành và triển khai Kế hoạch 49/KH-STNMT, ngày 14-7-2021 về khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với TTHC trong lĩnh vực đất đai năm 2021. Đăng ký thi đua CCHC năm 2021; triển khai nâng cấp trang thông tin điện tử và đầu tư trang thiết bị hệ thống mạng. Duy trì hiệu quả hoạt động Trang thông tin đất đai và mua bán bất động sản, trong kỳ đã đăng 367 tin về thông tin cần bán, cho thuê và thông tin quy hoạch. Về kết quả giải quyết TTHC: toàn ngành đã tiếp nhận và giải quyết 150.384 hồ sơ (nhận mới 136.261 hồ sơ và 14.123 hồ sơ tồn kỳ trước) thực hiện TTHC lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước; hoàn thành đúng hạn 143.310 hồ sơ, trễ hạn 250 hồ sơ (0,18%) chủ yếu tại cấp huyện, đang thực hiện 6.824 hồ sơ.

Công tác thanh, kiểm tra, toàn ngành đã triển khai 185 cuộc kiểm tra về TN&MT (cấp sở 12 cuộc, cấp huyện 173 cuộc) với tổng số 759 tổ chức, cá nhân được kiểm tra. Qua đó, phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 45 trường hợp với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Toàn ngành đã tiếp 489 lượt công dân trực tiếp thắc mắc, yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến việc khiếu nại và tranh chấp đất đai, phản ánh ô nhiễm môi trường, sử dụng đất không đúng; tiếp nhận 66 đơn khiếu nại liên quan lĩnh vực TN&MT... Qua đó, đã giải thích hoặc hướng dẫn 489 lượt công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết...  

Các tháng cuối năm, Sở TN&MT An Giang  tập trung triển khai nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác năm 2021 của Bộ TN&MT, UBND tỉnh và Chương trình công tác 01/CTr-STNMT của Sở TN&MT. Đồng thời, triển khai thực hiện kế hoạch chuyên đề, như: kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất - kinh doanh trong lĩnh vực TN&MT; kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; Kế hoạch truyền thông của ngành; kế hoạch CCHC năm 2021... Tập trung công tác thanh, kiểm tra ngay sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 ổn định, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã được phê duyệt. Rà soát chuyển đổi hình thức tuyên truyền trong tình hình dịch bệnh, hoàn thành theo kế hoạch truyền thông của ngành. Tập trung lực lượng triển khai nhiệm vụ, dự án... ngay khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, trở lại bình thường mới, đảm bảo kịp tiến độ trong năm 2021.

  Bài, ảnh: HỮU HUYNH