Châu Đốc chú trọng công tác xây dựng Đảng

13/01/2022 - 04:56

 - Bên cạnh thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”, Đảng bộ TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng. Vì thế, địa phương triển khai toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

A A

TP. Châu Đốc đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá, năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Đảng bộ thành phố xác định phải thực hiện tốt 3 nhiệm vụ song song. Trong đó, công tác xây dựng Đảng về chính trị được đặc biệt chú trọng. Các cấp ủy Đảng thể chế hóa, cụ thể đường lối, chủ trương của Đảng thành nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch, chương trình hành động sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; khắc phục nhược điểm, giải quyết hiệu quả vấn đề nảy sinh… Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.

Việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đã nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch được lãnh, chỉ đạo tập trung, chuyển biến tích cực. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới. Chất lượng học tập, quán triệt được nâng lên, tiết kiệm thời gian, kinh phí.

Để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, kịp thời chấn chỉnh tác phong công tác, lối sống xa hoa, lãng phí gây phản cảm trong xã hội; gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, giản dị, tiết kiệm, các cấp ủy Đảng triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên… Theo đó, cán bộ, đảng viên tùy theo chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm cụ thể của đơn vị mình mà làm cơ sở để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong công tác và sinh hoạt.

Song song đó, các cấp ủy Đảng thường xuyên nâng chất sinh hoạt chi bộ; tự phê bình và phê bình; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt hàng tháng, quý; tăng cường sinh hoạt chuyên đề, từng bước khắc phục tình trạng đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt Đảng. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên thực chất hơn, sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của từng địa phương, đơn vị.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp được đẩy mạnh. Cấp ủy kiểm tra chấp hành đối với 7 tổ chức Đảng và 22 cán bộ chủ chốt; giám sát chuyên đề đối với 7 tổ chức Đảng và 17 cá nhân. Hầu hết thực hiện khá tốt những nội dung được kiểm tra, giám sát. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 2 tổ chức Đảng; kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (thi hành kỷ luật hình thức khiển trách); giám sát chuyên đề 3 tổ chức Đảng và 8 cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được siết chặt hơn, bước đầu có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm…

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, Đảng bộ thành phố tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng thiết thực, phù hợp, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục lãnh, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng phát triển đảng viên mới và rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động, giới thiệu cán bộ ứng cử; phân công, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị sau khi giải thể, sáp nhập; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên. Lãnh, chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát toàn diện các mặt công tác của Đảng. Chú trọng phòng ngừa, kịp thời chấn chỉnh, không để khuyết điểm nhỏ trở thành vi phạm lớn… Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ TP. Châu Đốc ngày càng trong sạch vững mạnh.

THU THẢO