Châu Đốc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc

04/07/2019 - 06:54

 - Công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển chung của đất nước. Vì vậy, Đảng và nhà nước luôn quan tâm đề ra các chủ trương, chính sách nhằm củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những năm qua, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn TP. Châu Đốc đoàn kết, gắn bó với cộng đồng dân cư, góp phần cùng Đảng bộ, quân dân thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

A A

Biểu dương, khen thưởng đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đóng góp vào sự phát triển của TP. Châu Đốc

TP. Châu Đốc, có 15,4km đường biên giới giáp Vương quốc Campuchia, là khu vực lý tưởng để phát triển kinh tế biên mậu và lưu giữ, bảo tồn nhiều di tích lịch sử văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Châu Đốc có trên 111.700 người, trong đó có 3.789 người DTTS (chiếm 3,34% dân số), với 7 dân tộc: Khmer, Hoa, Chăm, Nùng, Mường, Thổ, Tày cùng chung sống với nhau. Những năm qua, song song với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, UBND TP. Châu Đốc xác định công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Theo đó, nhiều chủ trương, chính sách, chương trình, dự án đầu tư hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc của Đảng, nhà nước được triển khai thực hiện, nhất là chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, giải quyết việc làm… Qua đó, giúp đồng bào các dân tộc phát huy nội lực, ý chí tự lực tự cường, tích cực giảm nghèo, vươn lên phát triển kinh tế - xã hội.

Để huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, thành phố đã quan tâm, vận động đồng bào DTTS chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi, khuyến khích, giúp đỡ bà con thay đổi tập quán canh tác, hướng dẫn thâm canh, tăng vụ, cung cấp giống mới có năng suất cao, phát triển kinh tế hộ gia đình. Nông dân Thái Kính Chánh (dân tộc Hoa, ngụ khóm 7, phường Châu Phú A) cho biết: “Hưởng ứng phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, tôi đã sản xuất lúa 3 vụ, chuyên giống chất lượng cao để bán lại cho nông dân. Năm 2016 - 2017 năng suất bình quân đạt 9 tấn/ha/năm, doanh thu gần 550 triệu đồng, sau khi trừ chi phí tôi còn lãi trên 190 triệu đồng. Để giúp bà con vươn lên thoát nghèo, tôi hướng dẫn, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm cho 20 nông dân sản xuất hiệu quả. Đồng thời, vận động Hội Tương tế người Hoa tích cực tham gia công tác xã hội - từ thiện, tôi đóng góp xây dựng cầu Vĩnh Nguơn, cầu Kênh Giồng, hỗ trợ người nghèo vui xuân, với số tiền trên 30 triệu đồng…”.

“Việc thực hiện lồng ghép các chương trình, chính sách đối với đồng bào DTTS đã đem lại hiệu quả rõ rệt, cải thiện cơ sở hạ tầng vùng nông thôn, nâng cao dân trí, đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, mở rộng giao lưu buôn bán giữa các nơi. Nhiều hộ nghèo dân tộc đã thoát nghèo, hiện tỷ lệ hộ nghèo thành phố còn 0,25%, không còn hộ nghèo đồng bào DTTS. Những thành quả đó đã góp phần đưa Châu Đốc trở thành đô thị văn minh, xanh - sạch - đẹp” - Trưởng phòng Dân tộc TP. Châu Đốc Huỳnh Văn Hiếu chia sẻ.

Bên cạnh đó, địa phương còn thực tốt công tác vận động, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Công tác đào tạo và sử dụng cán bộ người DTTS được chú trọng. Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể địa phương đã quan tâm quy hoạch, bố trí 37 cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào cơ quan quản lý nhà nước, hệ thống chính trị thành phố; phát triển 54 đảng viên là người DTTS. Đây là một trong những yếu tố góp phần tăng cường sự đoàn kết giữa Đảng, chính quyền, mặt trận và nhân dân, củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn, với tinh thần “bình đẳng, đoàn kết, dân chủ”, thành công của Đại hội đại biểu các DTTS TP. Châu Đốc lần thứ II-2019 vừa qua là biểu tượng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội đã góp phần tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc của đồng bào các DTTS vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước; tạo khí thế thi đua sôi nổi, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm quốc phòng - an ninh...”.  

THU THẢO