Châu Đốc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

31/07/2019 - 07:48

 - Những năm qua, Đảng bộ TP. Châu Đốc đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Các tổ chức Đảng, đảng viên nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nhất là chú trọng đến công tác xây dựng, củng cố, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên…

A A

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Châu Đốc lần thứ 17 đã đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên lãnh, chỉ đạo các cấp ủy Đảng quan tâm quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công tác cán bộ được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Chú trọng triển khai kịp thời, đúng quy định đối với công tác bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ nữ, trẻ, dân tộc thiểu số. Đồng thời, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn. 6 tháng đầu năm 2019 đã thực hiện điều động, bổ nhiệm 44 cán bộ; chỉ định, chuẩn y bổ sung 12 cán bộ. Đồng thời, phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới. Từ đầu năm đến nay, đã kết nạp 30 đảng viên mới; thành lập mới Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Châu Đốc đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, những vụ, việc nổi cộm mà dư luận quan tâm. Từ đầu năm đến nay, đã giám sát 1 tổ chức Đảng, 2 đảng viên và đang tiếp tục kiểm tra, giám sát 3 tổ chức Đảng, 10 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Thi hành kỷ luật 10 đảng viên, trong đó 1 khiển trách, 1 cảnh cáo, 8 khai trừ. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát giúp tổ chức Đảng và đảng viên tự nhận thấy những ưu điểm để phát huy, khắc phục kịp thời những khuyết điểm, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh thực hiện phòng, chống “tham nhũng vặt”.

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tư tưởng, dư luận quần chúng nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào thi đua yêu nước, hoạt động đối ngoại nhân dân. Từng bước nâng cao vai trò mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tạo sự đồng thuận trong nội bộ, nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Nhờ đó, các phong trào, cuộc vận động được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Điển hình là quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã vận động được hơn 6,5 tỷ đồng. Qua đó, cất mới 87 căn nhà, sửa chữa 3 căn nhà, với tổng số tiền trên 3,2 tỷ đồng; hỗ trợ sản xuất, khám, chữa bệnh, trợ giúp học hành, thăm hỏi tặng quà… với tổng số tiền gần 1,9 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2019, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ; công tác kiểm tra, giám sát đạt tiến độ; công tác tổ chức tiếp tục kiện toàn. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị. Theo đó, những tháng cuối năm, Châu Đốc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Song song đó, củng cố, kiện toàn bộ máy và đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất đạo đức, năng lực, trách nhiệm, tâm huyết với nhiệm vụ được giao nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Nhất là tiếp tục điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tăng cường thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ năm 2019 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó, củng cố, nâng chất hoạt động của hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, thực hiện tốt chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xóa nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân. Thường xuyên đổi mới phương thức vận động, tập hợp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh.

THU THẢO