Chợ Mới: Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và tổ chức các phong trào văn hóa - thể thao

06/07/2020 - 05:32

 - Ngành văn hóa-thể thao huyện Chợ Mới (An Giang) đang tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước, các ngày lễ trọng đại của đất nước, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Duy trì nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc nâng chất các danh hiệu văn hóa nông thôn mới. Phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

A A

Các hoạt động thể thao chào mừng sự kiện chính trị

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa; duy trì phát triển các phong trào thể dục- thể thao ở cơ sở để nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; quan tâm nâng cao chất lượng tổ chức các giải thể thao truyền thống và phấn đấu đạt thứ hạng cao trong các hoạt động thể thao.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử, Đài Truyền thanh huyện, xã, thị trấn; các hoạt động thông tin, truyền thông trực quan… đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thời kỳ hội nhập.

HẠNH CHÂU