Chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024

20/06/2019 - 07:47

 - Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQVN cấp huyện, UBMTTQVN tỉnh đang gấp rút chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024) đảm bảo các nội dung theo yêu cầu của Trung ương, tỉnh và Điều lệ MTTQVN. Trước thềm đại hội, UBMTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phát động phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới.

A A

Hoàn thành đại hội cấp huyện

Đến nay, 11/11 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQVN cấp huyện, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cấp huyện diễn ra dân chủ, đánh giá được vai trò của mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới một cách thiết thực, nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đại hội cấp huyện diễn ra đảm bảo tốt các trình tự, nguyên tắc, thủ tục trước, trong và sau đại hội; công tác nhân sự được chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình. Đại hội cấp huyện đã hiệp thương cử 692 Ủy viên UBMTTQVN cùng cấp nhiệm kỳ mới. Trong đó có 11/11 Chủ tịch UBMTTQVN cấp huyện được hiệp thương tái cử; có 7/11 Chủ tịch UBMTTQVN đồng thời là Trưởng ban Dân vận Huyện ủy.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, xác định Đại hội MTTQVN các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị, Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện đã phối hợp tốt với các tổ chức thành viên, tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Ngoài ra, phát động thi đua thực hiện trên 180 công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQVN cấp huyện, với tổng trị giá trên 90 tỷ đồng.

Sau Đại hội đại biểu MTTQVN cấp huyện, UBMTTQVN tỉnh tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện trong việc xây dựng quy chế và chương trình hành động của Ủy ban và Ban Thường trực; chỉ đạo UBMTTQVN cấp huyện cụ thể hóa nghị quyết và chương trình hành động của đại hội thành chương trình, nhiệm vụ công tác hàng năm để triển khai thực hiện.

Chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024

Khánh thành Khu dân cư Đại đoàn kết phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên)

Sẵn sàng đại hội cấp tỉnh

Ông Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, hiện nay, UBMTTQVN tỉnh đang tập trung rà soát, chuẩn bị tốt các nội dung, văn kiện và các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Tính đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã sẵn sàng, đúng với kế hoạch đề ra; công tác nhân sự được thực hiện đảm bảo theo đúng hướng dẫn.

Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024) sẽ diễn ra trong 2 ngày (18 và 19-7), với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của MTTQVN, xây dựng quê hương An Giang phát triển bền vững”. Đại hội có gần 450 đại biểu tham dự, trong đó có 280 đại biểu chính thức. Đại hội lần này có nhiệm vụ kiểm điểm hoạt động của UBMTTQVN tỉnh, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2014-2019); rút ra những bài học thực tiễn sâu sắc, đề ra phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024 thiết thực, hiệu quả, sát tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX. Bên cạnh đó, hiệp thương cử Ủy viên và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh (nhiệm kỳ 2019-2024); hiệp thương cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024)…

Ông Nguyễn Tiếc Hùng nhấn mạnh, việc tổ chức đại hội nhằm quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước về khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và về vị trí, vai trò của MTTQ trong tình hình mới. Đồng thời, là dịp để củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Song song với công tác chuẩn bị, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh còn phát động đợt thi đua đặc biệt trong hệ thống MTTQ, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024) tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024).

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU