Việt Nam sắp có thêm một mạng di động ảo ra mắt thị trường

Việt Nam sắp có thêm một mạng di động ảo ra mắt thị trường