Cần một nền tảng chung cho camera giám sát Make in Viet Nam

Cần một nền tảng chung cho camera giám sát Make in Viet Nam