Việt Nam thúc đẩy sáng tạo số, tăng trưởng xanh và bền vững

Việt Nam thúc đẩy sáng tạo số, tăng trưởng xanh và bền vững