Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Châu Đốc lần thứ XII bước vào phiên trù bị

29/06/2020 - 05:22

 - Chiều nay (29-6), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Châu Đốc lần XII (nhiệm kỳ 2020-2025) bước vào phiên trù bị.

A A

Theo chương trình làm việc, đại hội sẽ thông qua và biểu quyết về chương trình đại hội phiên trù bị và chính thức. Tiến hành đề cử các tổ chức trong đại hội (Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu); thông qua Quy chế làm việc của đại hội; phổ biến một số điều của Quy chế bầu cử trong Đảng; thông qua danh sách các Tổ đại biểu và địa điểm thảo luận.

Đại hội tiến hành thảo luận tổ về nội dung 3 văn kiện, gồm: văn kiện Đại hội XIII của Đảng; văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Châu Đốc lần XII sẽ làm việc đến hết ngày 1-7. Đây là địa phương được Tỉnh ủy chọn làm đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm.

THU THẢO