Đảng bộ huyện Chợ Mới đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống

05/10/2020 - 06:30

 - Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, Đảng bộ và nhân dân huyện Chợ Mới (An Giang) đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Với quyết tâm chính trị cao, ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp, Đảng bộ huyện đã ban hành nghị quyết, chương trình hành động và triển khai thực hiện để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

A A

Đảng bộ huyện Chợ Mới quyết tâm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống

Đột phá trong xây dựng Đảng

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Võ Nguyên Nam nhấn mạnh: “Hiện 18/18 xã, thị trấn thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Chợ Mới tập trung chọn 4 khâu đột phá: sắp xếp tổ chức bộ máy; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đổi mới nâng cao chất lượng công tác chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng.

Trong đó, thật sự coi trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; giữ vững truyền thống đoàn kết trong nội bộ, thống nhất ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân có ý nghĩa quyết định, cùng với xây dựng đội ngũ cán bộ, thường xuyên củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ đúng quy định; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực thi nhiệm vụ.

Đồng thời, thể hiện rõ sự nêu gương, luôn có khát vọng quyết tâm đột phá, dám nghĩ, dám quyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển nhanh và toàn diện của huyện. Từ đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng”.

Để thực hiện đạt mục tiêu, huyện tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng một cách thiết thực. Đồng thời, chủ động nắm tình hình, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, thường xuyên theo dõi việc khắc phục những hạn chế, yếu kém sau các cuộc kiểm tra, giám sát.

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Qua hơn 10 năm thực hiện, đến nay huyện Chợ Mới đã có 9/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó xã Mỹ Hiệp đạt NTM nâng cao. Là huyện dân số đông, được tỉnh phê duyệt Đề án phát triển du lịch 3 xã cù lao Giêng, Chợ Mới có nhiều lợi thế để thúc đẩy thương mại - dịch vụ - du lịch tiếp tục phát triển.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Chợ Mới đề ra 13 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó đến năm 2023 hoàn thành đạt chuẩn huyện NTM và đến 2025 có 50% xã đạt NTM nâng cao. Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, huyện Chợ Mới tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt được. Từng bước tăng số lượng tiêu chí NTM đạt được của các xã, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển các đô thị theo quy hoạch, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cư dân nông thôn; đặc biệt quan tâm hỗ trợ, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; duy trì và phát triển làng nghề, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm chủ lực phù hợp tiềm năng, lợi thế của huyện gắn với thị trường tiêu thụ để nâng cao giá trị kinh tế và thu nhập bền vững.

Ông Võ Nguyên Nam cho biết, để tạo những đột phá trong thực hiện xây dựng NTM, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 15-NQ/HU để tiếp tục triển khai toàn diện nội dung xây dựng NTM ở tất cả các xã bằng nhiều giải pháp cụ thể. Trong đó tập trung hoàn thành 19 tiêu chí ở các xã chưa đạt chuẩn NTM theo lộ trình hàng năm; duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí các xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2010-2020; phấn đấu đến năm 2022 Chợ Mới thực hiện xong các tiêu chí, chỉ tiêu huyện NTM và đến năm 2023 được công nhận.

HẠNH CHÂU

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên nhấn mạnh, Chợ Mới là một trong những huyện lớn, có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh, tin rằng Đảng bộ huyện với tinh thần “vì An Giang, cùng An Giang”, tập trung trí tuệ, phát huy truyền thống năng động sáng tạo, tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết, xứng đáng với truyền thống là cái nôi cách mạng của An Giang, của một huyện được phong tặng 2 danh hiệu: “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới”; đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện nhà vững bước tiến lên.