Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị

27/04/2022 - 06:41

 - Xác định vai trò, tầm quan trọng của việc phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang (Đảng bộ Khối) luôn quan tâm, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Năm 2022, Đảng bộ Khối tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

A A

Ngày nay, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có xu hướng diễn biến phức tạp trong Đảng, trong hệ thống chính trị và xã hội... cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong dư luận, là thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của nhà nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ. Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Quá trình này diễn ra nhanh chóng, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hay câu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Nhận rõ tính chất nguy hiểm của biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng bộ Khối đã triển khai thực hiện Kế hoạch 28-KH/ĐUK, ngày 16/3/2022 về thực hiện Kế hoạch 33-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu biện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Theo Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Thái Minh Hiển, để thực hiện hiệu quả kế hoạch, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với các quy định, hướng dẫn có liên quan của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII) và của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập lý luận chính trị; đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân; triển khai các văn bản quy định về chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị định kỳ, thường xuyên đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng gắn với tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, dư luận bức xúc, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thì cấp ủy Đảng cấp trên kịp thời xem xét, gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm để có biện pháp xử lý nghiêm minh, đúng quy định, đồng thời chỉ đạo đơn vị xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời, chú trọng kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của cấp ủy Đảng cấp dưới và tổ chức, cá nhân liên quan…

Giữ nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy Đảng đề cao tính chiến đấu, xây dựng đoàn kết nội bộ trong sinh hoạt cấp ủy, tổ chức Đảng; khắc phục tình trạng chuyên quyền, độc đoán, mất dân chủ, mất đoàn kết, nể nang, né tránh, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, lợi ích nhóm. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng; kiên quyết xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, nhất là việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị một cách thiết thực, gắn với công việc, sự rèn luyện, tu dưỡng hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, để việc làm theo gương Bác hiệu quả, thiết thực. Phát huy vai trò chủ động, tự giác của bản thân cán bộ, đảng viên trong việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Mặt khác, từng cơ quan, đơn vị, địa phương cần rà soát và có kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, tồn tại, khuyết điểm; kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung những nội dung cần thiết để lãnh, chỉ đạo thực hiện, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp phù hợp, bảo đảm hiệu quả, thiết thực...

Đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên là giải pháp hàng đầu để xây dựng tổ chức Đảng có đủ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

THU THẢO