Để việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng

29/04/2021 - 04:03

 - Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với những nội dung thiết thực, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

A A

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong Đảng và toàn xã hội. Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa sâu sắc, cơ bản, lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05, 5 năm qua, Đảng bộ tỉnh đã tích cực, chủ động tổ chức thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, sáng tạo, đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng đã quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng nhấn mạnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã chỉ đạo sát sao việc lựa chọn nội dung đột phá, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi tập thể, cá nhân phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy Đảng lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với công tác lãnh, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà xã hội, nhân dân quan tâm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, nhà nước và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và các quy định của Trung ương về nêu gương đã góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều quần chúng nhân dân. Từ đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Điển hình, Đảng bộ TP. Châu Đốc với mô hình đảm bảo an ninh - trật tự, môi trường thân thiện phục vụ nhân dân… Đảng bộ huyện Thoại Sơn với mô hình quỹ Khuyến học - Khuyến tài, huy động hơn 19 tỷ đồng chăm lo cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi; quỹ Vì người nghèo vận động được trên 102 tỷ đồng, cất mới 1.387 căn nhà, sửa chữa 823 căn nhà Đại đoàn kết, xây dựng mới 39 cầu giao thông nông thôn. Đảng bộ Công an tỉnh An Giang thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh cần tập trung lãnh, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, bằng quyết tâm chính trị, tiếp tục phối hợp thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực. Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự phát triển của tỉnh. Chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào các kế hoạch, chương trình hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy vai trò “nêu gương” của cán bộ, đảng viên. Tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân. Phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng và kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền sâu rộng, đẩy mạnh các phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần thúc đẩy học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng, tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

THU THẢO