Giám sát, đánh giá triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở huyện Chợ Mới

16/04/2024 - 15:23

 - Sáng 16/4, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội An Giang Châu Văn Ly giám sát, đánh giá triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 ở Chợ Mới.

Đoàn giám sát thực tế mô hình giảm nghèo thực hiện tại làng nghề đan đát Long Giang

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội An Giang Châu Văn Ly kết luận buổi giám sát

Sau khi giám sát thực tế mô hình giảm nghèo tại làng nghề đan đát (ấp Long Mỹ 2, xã Long Giang), làm việc với UBND huyện Chợ Mới, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội An Giang Châu Văn Ly đề nghị  huyện tiếp tục quan tâm thực hiện các mô hình, dự án gắn với phát triển làng nghề, phát triển du lịch, tạo việc làm cho người dân. Rà soát các hộ dân thoát nghèo trong 36 tháng, để kịp thời, hỗ trợ thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và thường xuyên phối hợp tổ chức Ngày hội tư vấn việc làm, hướng nghiệp cho thanh niên...

Năm 2024, tổng nguồn vốn giải ngân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Chợ Mới hơn 12,5 tỷ đồng. Tính đến ngày 10/4, huyện đã giải ngân nguồn vốn gần 520 triệu đồng thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, tư vấn về học nghề, xuất khẩu lao động, tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, học nghề, việc làm, tập huấn, tuyên truyền, đối thoại chính sách với người nghèo.

HẠNH CHÂU