Giới thiệu 715 người ra ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện

25/02/2021 - 05:02

 - UBMTTQVN tỉnh An Giang cho biết, Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND (nhiệm kỳ 2021-2026).

A A

Theo đó, thống nhất giới thiệu là 715 người ra ứng cử để bầu ra 377 đại biểu. Thành phần gồm: chuyên trách Đảng 166 người, chính quyền 151 người, chuyên trách mặt trận 27 người, tổ chức thành viên của mặt trận 100 người, doanh nghiệp 25 người, chức sắc tôn giáo 55 người và thành phần khác là 163 người, tái cử 200 người. Cơ cấu kết hợp gồm: nữ 246 người, dân tộc thiểu số 32 người, trẻ tuổi 124 người và 81 người ngoài Đảng.

Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND cấp huyện tiến hành điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử; gửi văn bản điều chỉnh đến UBMTTQVN cấp huyện để thông báo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND và hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử theo quy định.

H.C