HĐND huyện Thoại Sơn tiến hành kỳ họp lần thứ 12, khóa XI, (nhiệm kỳ 2016 – 2021)

16/07/2020 - 15:38

 - Sáng 16-7, HĐND huyện Thoại Sơn tổ chức kỳ họp lần thứ 12, HĐND huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021).

A A

Theo đó, kỳ họp đã thông qua báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; thông báo của Chủ tịch UBMTTQVN huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền…

Ngoài ra, kỳ họp cũng thông qua các tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 17-12-2019 của HĐND huyện về việc thông qua phương án phân bổ, sử dụng vốn đầu tư công năm 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý…

Cũng tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện đã thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 4 chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021).

PHƯƠNG LAN