Hỗ trợ kịp thời, minh bạch, đúng người dân khó khăn do đại dịch Covid-19

29/04/2020 - 07:32

 - Chiều 28-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ký ban hành Công văn số 440/UBND-KGVX, triển khai biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ.

A A

Hỗ trợ kịp thời, minh bạch, đúng người dân khó khăn do đại dịch Covid-19

Triển khai và giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung quán triệt Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và khẩn trương tổ chức thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐTTg, ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh An Giang yêu cầu tổ chức rà soát, phân loại, thống kê và thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời, đầy đủ, không để xảy ra sai sót, tiêu cực; bảo đảm công khai minh bạch; đảm bảo yêu cầu an toàn về phòng, chống dịch Covid-19.

Xây dựng kế hoạch lồng ghép hỗ trợ các hoạt động về trợ giúp người nghèo, cận nghèo và các đối tượng khó khăn khác; đảm bảo thực hiện từ nguồn lực ngân sách (trung ương và địa phương) và tích cực huy động các nguồn lực xã hội tham gia cùng chung tay thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách trợ giúp cho các đối tượng khó khăn yếu thế.

Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nắm bắt tình hình thực hiện ở địa phương, đơn vị; kịp thời kiến nghị giải pháp tháo khó khăn, vướng mắc; không để xảy ra tình trạng lợi dụng để trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

UBND tỉnh giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hội khẩn trương tham mưu văn bản hướng dẫn cụ thể các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. Sở Tài chính bố trí kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xem xét việc thành lập Ban Giám sát các cấp để giám sát quá trình thực hiện các chính sách, đảm bảo việc thực hiện được công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng; tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực xã hội chung tay với nhà nước đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổng hợp, thẩm định, phê duyệt danh sách đối tượng được thụ hưởng theo quy định và nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách trên địa bàn quản lý, gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ kinh phí theo quy định.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU