Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII của Đảng

24/06/2024 - 11:35

 - Ngày 24/6, Ban Tuyên giáo Thị ủy Tịnh Biên phối hợp Ban Tổ chức Thị ủy tổ chức Hội nghị triển khai nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII và các văn bản của Đảng cho 300 đảng viên là bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy, chi bộ trực thuộc Đảng ủy; cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo, công tác tổ chức thuộc Đảng ủy trên toàn thị xã.

Triển khai nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII và các văn bản của Đảng cho bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy Tịnh Biên

Cụ thể, đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII của Đảng; Chỉ thị 30-CT/TW của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Quy định 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Hướng dẫn 09-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác quản lý và nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh An Giang khi ra nước ngoài và tham gia quan hệ, tiếp xúc với cá nhân, tổ chức nước ngoài; Quy định 1555-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ…

THANH TIẾN