Hội Nông dân tỉnh An Giang tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

03/05/2023 - 02:46

 - Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân tỉnh An Giang đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức hội trong nhiệm vụ đại diện cho giai cấp nông dân An Giang.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên, trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Các cấp hội tham gia góp ý đối với cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội nông dân còn tham gia thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về những bức xúc và nguyện vọng của nông dân. Hội đã giới thiệu 762 hội viên, nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, tiêu biểu, ưu tú cho Đảng xem xét và bồi dưỡng, kết nạp Đảng được 496 đồng chí.

Hội Nông dân tỉnh An Giang tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Trong công tác tham gia xây dựng chính quyền, các cấp hội nông dân đã triển khai thực hiện các văn bản, chỉ đạo của Trung ương về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội, tham gia đóng góp ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, như: Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật MTTQVN (sửa đổi), Bộ Luật dân sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi)....

Các cấp hội đã phối hợp tổ chức trên 300 cuộc tuyên truyền, thu hút trên 1.530 cán bộ, hội viên, nông dân tham gia góp ý xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tham gia thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ trì và phối hợp tổ chức trên 250 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với hội viên, nông dân nhằm kịp thời giải quyết những bức xúc, nhu cầu chính đáng của bà con.

Trong nhiệm vụ xây dựng mối liên hệ mật thiết với với Đảng và chính quyền, Hội Nông dân các cấp đều tập trung hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của hội viên, nông dân để tham mưu với cấp ủy Đảng đề ra các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp xử lý, giải quyết, hướng dẫn người dân thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Từ đó, quyền làm chủ của nông dân trong quản lý kinh tế - xã hội từng bước được tăng cường, động viên mọi người tích cực lao động, sản xuất, tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp hội nông dân đã tích cực tham gia cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, đã cấp phát trên 70.000 phần quà, trị giá trên 35 tỷ đồng.

Trong đó, Hội Nông dân tỉnh An Giang trực tiếp thăm, tặng 904 phần quà, hỗ trợ 120 bộ tole, 34 thẻ bảo hiểm y tế, tổng trị giá 984 triệu đồng cho hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Hội nông dân phối hợp UBMTTQVN các cấp hỗ trợ cất mới và sửa chữa 334 căn nhà cho hội viên, nông dân, tổng kinh phí hơn 11,5 tỷ đồng...

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội tiếp tục vận động cán bộ, hội viên, nông dân nêu cao trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng; tạo điều kiện để hội viên, nông dân đóng góp ý kiến vào các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương. Đồng thời, kịp thời phản ánh với các cấp ủy Đảng, chính quyền về những bức xúc và nguyện vọng chính đáng của nông dân. Quan tâm, phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu hội viên, nông dân ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Các cơ sở hội nông dân tiếp tục phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện quy chế, quy định và các văn bản hướng dẫn của cấp trên nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân và các tầng lớp nhân dân trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng chính quyền. Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước với nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

 Các cấp hội phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN các cấp đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập hợp nông dân. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, góp phần chăm lo đời sống cho cán bộ, hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Với những cố gắng, nỗ lực, các cấp hội nông dân trong tỉnh sẽ tiếp tục cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xứng đáng với vai trò là người đại diện cho giai cấp nông dân An Giang trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

THANH TIẾN