Kho bạc Nhà nước An Giang tổ chức Hội nghị đại biểu công chức năm 2023

28/01/2023 - 13:36

 - Ngày 28/1/2023, Kho bạc Nhà nước An Giang tổ chức Hội nghị đại biểu công chức năm 2023.

A A

Tại hội nghị, Kho bạc Nhà nước An Giang đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, như: Tập trung nguồn lực triển khai thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2030; đẩy mạnh chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp cụ và quản trị nội bộ; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

 Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng phục vụ khách giao dịch; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cũng như triển khai dịch vụ công trực tuyến, quy trình thanh toán lương, thanh toán tự động điện nước, viễn thông qua dịch vụ công trực tuyến khi có hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước...

Cùng với đó, thông qua nội dung và ký kết giao ước thi đua năm 2023 giữa các đơn vị trực thuộc Kho bạc Nhà nước An Giang.

HUỲNH LỘC

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu