Nghiên cứu của Nam Phi mang lại những hiểu biết sơ bộ về biến thể Omicron

Nghiên cứu của Nam Phi mang lại những hiểu biết sơ bộ về biến thể Omicron