Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Nhìn từ thực tiễn An Giang

Kỳ 1: Tư tưởng thông, quyết tâm lớn, phương pháp đúng

16/10/2019 - 09:07

 - LTS: Năm 2019 là năm trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cả nước, An Giang đang tích cực thực hiện 12 nhiệm vụ tổng quát và 6 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra, trong đó tập trung 2 nhiệm vụ về xây dựng Đảng: tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

A A

Bác Hồ đã khẳng định: “Đảng có vững thì cách mạng mới thành công, giống như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã quán triệt: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước”, là nhiệm vụ sống còn của toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Những năm qua, bên cạnh những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng thì tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn… làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nhận thức rõ nguy cơ trên, trong mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng bộ tỉnh An Giang luôn xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt nhằm tăng cường sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái trong Đảng

Thực hiện lời Bác dạy, trong mỗi nhiệm kỳ Đại hội XI và Đại hội XII của Đảng thì Nghị quyết đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương đều là Nghị quyết Trung ương 4 và đều tập trung vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Điều này cho thấy công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng hiện nay, vì nó liên quan đến sự tồn vong của Đảng và của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Hai Nghị quyết ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi bức xúc của công tác xây dựng Đảng hiện nay và tâm tư, nguyện vọng, lòng mong đợi của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Võ Anh Kiệt: “Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nêu lên vai trò hết sức quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng: “Là một Đảng lãnh đạo, Đảng ta cần phải mạnh mẽ, trong sạch, kiểu mẫu”. Chính vì vậy, để nâng cao vai trò lãnh đạo, “tăng trưởng niềm tin” của nhân dân đối với Đảng, những năm qua, nhất là từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần X (nhiệm kỳ 2015-2020), tỉnh đặc biệt quan tâm thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức là cơ sở đảm bảo để xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; là động lực tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây cũng chính là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện”.

An Giang là tỉnh nông nghiệp, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh, có biên giới dài gần 100 km giáp hai tỉnh Takeo và Kandal (Vương quốc Campuchia), có 18 xã biên giới và 38 xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: 2 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện, với 156 xã, phường, thị trấn. Đảng bộ hiện có 15 Đảng bộ trực thuộc, trong đó có 11 đảng bộ huyện, thị, thành phố và 4 Đảng bộ khối, ngành, gồm 829 tổ chức Đảng, với 64.148 đảng viên (chiếm 3,36% dân số toàn tỉnh).

An Giang đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII)

Để tạo sự đồng thuận trong nhận thức, tư tưởng và hành động. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các Đảng bộ, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đưa nội dung nghị quyết các Đại hội đại biểu toàn quốc đến Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị về xây dựng Đảng, như: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII (tháng 2-1999) về “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu”... vào các buổi sinh hoạt định kỳ cũng như sinh hoạt chuyên đề gắn với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) phải gắn chặt với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, xem đây là “chìa khóa vạn năng”, là “cẩm nang” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của tỉnh. Bởi đây là “tấm gương” để mỗi cán bộ, đảng viên “tự soi, tự sửa” và hoàn thiện bản thân. Trong quá trình triển khai thực hiện phải kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng với chỉnh đốn, trong đó lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trước mắt.

Trên cơ sở phân tích các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Tỉnh ủy đã cụ thể hóa các nội dung sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, chú trọng nêu cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Gắn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 với kiểm điểm hàng năm và kiểm điểm đột xuất.

Nhờ đó, qua 4 năm, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thị 05 của Bộ Chính trị, nhiều khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên ở các cấp, ngành sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình được cầu thị tiếp thu và nghiêm túc sửa chữa, khắc phục, có chuyển biến rõ rệt. Các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tình trạng thiếu dân chủ, mất đoàn kết nội bộ được cảnh báo, ngăn ngừa. Một số vụ việc phức tạp, kéo dài được tập trung chỉ đạo xử lý, tạo sự đồng tình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Nêu gương… để dân tin, dân theo Đảng

Nhận thức rõ vai trò của việc nêu gương của người cán bộ, đảng viên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định nội dung đột phá trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng của tỉnh chính là sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao gắn với xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc (trong đó, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu). Song song đó, phải đổi mới phương thức, phong cách, tác phong công tác và nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo; chọn việc trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Thường xuyên lắng nghe, giải quyết kịp thời những tồn tại, bức búc trong nhân dân

Thực hiện nội dung đột phá, căn cứ tình hình của Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 15-CT/TU, ngày 12/1/2017 về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh”. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhằm củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Với phương châm: “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”, bên cạnh các chuyên đề do Trung ương ban hành, tỉnh đã chủ động biên tập các nội dung phù hợp với tình hình thực tế địa phương đưa vào sinh hoạt thường xuyên ở các chi bộ, như: chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm người đứng đầu; các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cơ quan, đơn vị…

Hàng năm, trên cơ sở 7 nội dung nêu gương của Quy định số 101 của Ban Bí thư, Quy định số 55 của Bộ Chính trị, Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nêu gương… các cấp ủy, tổ chức Đảng đã xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức phù hợp với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên soi rọi trong sinh hoạt, công tác. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên của cấp mình, tập trung vào một số nội dung chủ yếu, như: việc học tập và làm theo Bác; giữ gìn đoàn kết nội bộ; xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân; trách nhiệm tiên phong, gương mẫu…

Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi cho rằng: “Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu và trách nhiệm với dân, nhất là cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt; thực hành nêu gương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Phải thực sự gần dân, hiểu dân, trọng dân, nghe dân để có thông tin nhiều chiều, làm cơ sở hoạch định chính sách sát với thực tiễn, hợp với lòng dân. Phải lắng nghe dân để điều chỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp; đặc biệt, nói đi đôi với làm. Bác Hồ từng căn dặn chúng ta: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” và “muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Có như vậy mới lãnh đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương”.

Cán bộ và nhất là người đứng đầu phải nêu gương, thật sự gần dân, sát dân để lắng nghe dân để điều chỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp

Thực tiễn thời qua qua cho thấy, khi cán bộ, đảng viên gương mẫu trong lời nói, hành động, “nói đi đôi với làm”, nhất là cán bộ, lãnh đạo quản lý sẽ có sức lan tỏa rộng lớn và tạo động lực, “sức hút” mạnh mẽ để lôi cuốn quần chúng học tập, noi theo, làm theo. Như Bác Hồ đã từng nói: “Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, động viên công nhân làm vệ sinh

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt, thực hiện các quy định của Trung ương về “nêu gương”, nhìn chung, việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, vài trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã được phát huy, có nhiều nỗ lực, phấn đấu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Qua hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển rõ nét qua từng năm, GRDP năm sau cao hơn năm trước (năm 2016 tăng 4,47%; năm 2017 tăng 4,5%; năm 2018 tăng 6,52%). Đặc biệt, trong 9 tháng của năm 2019, GRDP của tỉnh tăng 6,4% so cùng kỳ năm trước. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội xã hội, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; trật tự an toàn xã hội và quốc phòng an ninh được đảm bảo. Bộ mặt nông thôn không ngừng cải thiện. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, GRDP bình quân đầu người (2016-2018) khoảng 37,12 triệu đồng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân: việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần đấu tranh phê bình những quan điểm sai trái, lệch lạc, những biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh được nâng lên, luôn vững niềm tin vào sự lãnh đạo vào cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần quan trọng vào sự thống nhất ý chí, hành động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

 

THU THẢO