Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Nhìn từ thực tiễn An Giang

Kỳ 4: Sinh khí mới, sức sống mới ở vùng biên

19/10/2019 - 09:04

 - Xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Cùng các địa phương trong cả nước, ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII của Đảng thành công, An Giang đã bắt tay triển khai ngay đưa các Nghị quyết vào cuộc sống. Qua hơn 4 năm cụ thể hóa thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, An Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Với quyết tâm, nỗ lực, cùng cách làm sáng tạo, TX. Tân Châu là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết số 18 của Trung ương về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Quy định số 101 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

A A

Đột phá trong công tác cán bộ, kiện toàn bộ máy

Tân Châu là thị xã biên giới phía bắc của tỉnh An Giang, nằm ở cù lao giữa sông Tiền và một phần sông Hậu; có đường biên giới dài 6,2 km giáp quận Lekdek, tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia). TX. Tân Châu có dân số trên 172.000 người, với 3 dân tộc chính: Kinh, Chăm, Hoa. Đảng bộ thị xã hiện có 62 tổ chức cơ sở Đảng, trong có 14 Đảng bộ xã, phường và 48 Đảng bộ, Chi bộ cơ quan, ban ngành, với 4.165 đảng viên (chiếm khoảng 2,42% dân số). TX. Tân Châu được xác định là một trong 3 trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.

Một trong những kết quả nổi bật của Tân Châu là việc thực hiện các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở đều được thực hiện nghiêm túc. Trong 4 năm qua, Ban Thường vụ Thị xã ủy đã lãnh chỉ đạo việc xây dựng, ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử trên địa bàn các kế hoạch, đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, triển khai quán triệt các nội dung nêu trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên và cụ thể hóa thành đề án, kế hoạch của từng đơn vị để tổ chức thực hiện, bước đầu cho thấy hiệu quả đạt được khá tích cực.

Bộ máy ở các xã/phường được tinh gọn, hoạt động, phục vụ nhân dân hiệu quả hơn

Cụ thể, đã thực hiện 100% mô hình Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã/phường ở 5 phường, 9 xã; 13/14 đơn vị thực hiện và bố trí cán bộ theo mô hình Bí thư, Chủ tịch UBND xã/phường không phải là người địa phương (chiếm 92,85%); 100% Phó Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp xã; thực hiện mô hình “Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã”; 70/70 khóm/ấp thực hiện mô hình Bí thư đồng thời là trưởng khóm/ấp.

Trên cơ sở Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và Kế hoạch số 74 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị xã ủy đã ban hành kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương trên thành mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của thị xã nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ giữa các khâu, liên thông giữa các cấp. Từ đó, công tác cán bộ của địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là ở khâu tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý cấp thị xã, phường/xã thực hiện kiêm nhiệm các chức danh theo Đề án.

Theo Bí thư Thị xã ủy Tân Châu Nguyễn Đắc Tài, công tác lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ của địa phương được thực hiện kỹ lưỡng, công khai, dân chủ mang tính tập thể và đúng cán bộ, góp phần làm cho cơ quan, tổ chức Đảng vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ đã được cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn, đã góp phần khắc phục tình trạng cục bộ địa phương, đơn vị. Đặc biệt, thông qua việc điều động, luân chuyển cán bộ đã góp phần tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ rèn luyện, thử thách, bồi dưỡng, cọ xát thực tiễn, phát huy năng lực, sở trường trong thực hiện nhiệm vụ.

Việc điều động, luân chuyển cán bộ đã tạo điều kiện để cán bộ rèn luyện, thử thách, cọ xát thực tiễn, phát huy năng lực trong thực hiện nhiệm vụ

“Hầu hết các đồng chí được lựa chọn kiêm nhiệm đều phù hợp cả về độ tuổi lẫn trình độ chuyên môn, chính trị, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã ban hành 78 quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bổ sung cấp ủy viên… Trong công tác quy hoạch cán bộ, chúng tôi thực hiện theo phương châm “động” và “mở” nhằm tạo sự chủ động và linh hoạt trong công tác cán bộ, gắn với việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị cho cán bộ được quy hoạch.”- Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thị ủy Tân Châu Huỳnh Văn Minh cho biết.

Công tác tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch và nhân sự cấp thị xã (nhiệm kỳ 2015-2020) được thực hiện thường xuyên. Đã triển khai, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 – 2026, đảm bảo phát huy dân chủ trong việc phát hiện, giới thiệu nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch. Kết quả xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 cấp thị xã có 68 đồng chí, trong đó, có 16 nữ (chiếm 23,53%), 8 đồng chí dưới 35 tuổi (chiếm 11,76%), 34 đồng chí có độ tuổi 35-45 (chiếm 50,5%), 26 đồng chí trên 45 tuổi (chiếm 38,24%). Về trình độ chuyên môn: đại học 63 đồng chí, sau đại học 5 đồng chí; trình độ lý luận chính trị: cao cấp, cử nhân 44 đồng chí, trung cấp 23 đồng chí và sơ cấp 1 đồng chí.

Gắn bó máu thịt với nhân dân

“Có thể nói một trong những kết quả nổi bật qua hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương chính là sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Từ đó, đã tạo ra nguồn lực mới, sinh khí mới, sức mạnh mới giúp Đảng bộ TX. Tân Châu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị từng năm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TX. Tân Châu lần thứ XI đã đề ra”- Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Đắc Tài cho biết.

Trong đó, nội dung nêu gương đã được từng cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh được thể hóa theo hướng “trên trước, dưới sau”, mỗi cán bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, trong phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác. Qua đẩy mạnh thực hiện nội dung nêu gương, phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tích cực, nhất là trong mối quan hệ với nhân dân, tinh thần trách nhiệm trong công việc quyết liệt hơn, đạo đức đời thường ngày càng tốt hơn, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân nhiều hơn; tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt trong công việc. Nhờ đó, đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xã Châu Phong là một điển hình.

Cán bộ gần dân, sát dân, gắn bó, lắng nghe, đối thoại với nhân dân nhiều hơn

Châu Phong là một trong những xã thuần nông của TX.Tân Châu, có dân số trên 24.700 nhân khẩu (trong đó dân tộc Chăm trên 6.000 nhân khẩu), với nhiều tôn giáo (Hồi giáo, Hòa hảo, Cao đài, Thiên chúa…) cùng sinh sống và làm việc trên tinh thần bình đẳng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xã Châu Phong là 1 trong 7 xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2019. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Châu Phong đã xác định đây là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng để thực hiện.

 “Năm 2011, khi bắt tay vào triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong điều kiện nhiều khó khăn (thu nhập bình quân đầu người thấp; cơ sở hạ tầng, công trình cầu đường thiếu đồng bộ, còn nhiều nhà ở tạm…). Tuy nhiên, sau 9 năm triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về xây dựng nông thôn mới, với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong xã, cuối tháng 9-2019, xã Châu Phong đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới”- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Châu Phong Khương Hữu Lợi cho biết.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Châu Phong Khương Hữu Lợi xuống thăm hỏi nông dân đồng bào dân tộc thiểu số Chăm thực hiện mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Anh HJ.Jacky, Trưởng ban Đại diện cộng đồng Islam tỉnh phấn khởi: “Xã Châu Phong đạt chuẩn xã nông thôn mới là niềm vui của mỗi người dân. Đạt được kết quả trên không thể không nói đến vai trò của người đứng đầu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Châu Phong Khương Hữu Lợi. Đây là một cán bộ có phong cách gần dân, sát dân, rất năng nổ trong công việc. Từ năm 2017, đồng chí Khương Hữu Lợi được chuyển về công tác tại xã Châu Phong, đã lãnh - chỉ đạo, đưa kinh tế-xã hội địa phương chuyển biến rõ rệt. Đồng chí Lợi thường xuyên sâu sát cơ sở, luôn quan tâm, giúp đỡ những gia đình khó khăn. Với phong cách gần gũi, nhiệt tình, lắng nghe, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của dân, nhất là cộng đồng Hồi giáo chúng tôi. Chính vì vậy, khi địa phương triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, người dân ở xã nói chung và cộng đồng Hồi giáo nói riêng đã đồng thuận, đóng góp của cải, công sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới thành công, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân”.

Thực tiễn chứng minh, thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Quy định số 101 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã mang lại những kết quả tích cực. Nhất là, vai trò của người đứng đầu đã thể hiện rõ tính gương mẫu, đi đầu trong công việc, với mục tiêu “vì nhân dân phục vụ”. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

THU THẢO