Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Nhìn từ thực tiễn An Giang

Kỳ cuối: Đảng có vững cách mạng mới thành công

20/10/2019 - 09:19

 - Cùng với các địa phương trong cả nước, An Giang đang ra sức phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đảng bộ tỉnh xác định phải tiếp tục tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn, nhằm tạo ra một bước chuyển biến mới trên các mặt.

A A

Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm

Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bên cạnh những thành tựu đạt được, tỉnh cũng thẳng thắn nhìn các hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Đó là việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) trong sinh hoạt chi bộ, công tác tự phê bình và phê bình, việc thực hiện cam kết tu dưỡng đảng viên chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo; có nơi chưa tập trung giải quyết vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm và thực hiện các nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Trong thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị còn lúng túng, nhất là về mô hình, cơ cấu tổ chức bộ máy, định biên, chính sách giải quyết cán bộ dôi dư. Thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, chuyên gia đầu ngành. Ý thức trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa mang lại hiệu quả mong muốn. Một số tổ chức Đảng chưa có biện pháp chủ động ngăn chặn, phòng ngừa, chậm phát hiện, xử lý sai phạm hoặc thi hành kỷ luật chưa đúng nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền.

Xét trong phạm vi toàn Đảng bộ tỉnh, vẫn còn tình trạng suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, với các biểu hiện, như: nể nang, ngại va chạm, bè phái cục bộ; lười nghiên cứu, học tập nghị quyết; vẫn còn tình trạng quan liêu, thiếu trách nhiệm với công việc, với nhân dân… có vi phạm phải xử lý kỷ luật, làm ảnh hưởng đến lòng tin trong nội bộ và nhân dân.

Nguyên nhân do một số cấp ủy Đảng và người đứng đầu cơ quan chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Chưa mạnh dạn trong xây dựng, kiện toàn bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị theo mong muốn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Một số cấp ủy chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, bị cám dỗ bởi lợi ích cá nhân, ích kỷ, hẹp hòi…

Biến ý chí thành hành động

Đảng bộ tỉnh An Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra, tạo sự chuyển biến mạnh cả về chất và lượng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân, thời gian tới, Đảng bộ tỉnh An Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vừa tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bởi đây là việc làm vừa cơ bản, cấp bách, vừa thường xuyên lâu dài, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; lấy “xây” làm nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, lấy “chống” làm nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột phá trên nguyên tắc giữ vững sự ổn định chính trị để phát triển.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Song song đó, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để chỉnh đốn Đảng, xem đây là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phẩn ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Đề cao trách nhiệm nêu gương, gần dân, hết lòng phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao

Trong bối cảnh tỉnh nhà đang tiếp tục phát triển, đổi mới để hội nhập quốc tế, với những tác động từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu, giữ vai trò rường cột trong tham mưu hoạch định chính sách, tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng và thực thi luật pháp, quản lý mọi mặt của đời sống xã hội. Vì vậy, tỉnh tiếp tục chăm lo bồi dưỡng, đào tạo và rèn luyện cán bộ, đáp ứng thực hiện nhiệm vụ cách mạng nhằm thực hiện Di chúc của Người và để thực hiện tốt chiến lược “trồng người”, đảm bảo xây dựng đội ngũ kế cận “có tài, có đức”, hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho cán bộ, đảng viên.

“Sự phát triển của tỉnh nhà phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ cán bộ - những  người phải có khả năng chính trị và nghệ thuật lãnh đạo, quản lý. Do đó, tỉnh sẽ tập trung đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập, đặc biệt là nguồn nhân lực cho công tác quản lý và các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Bên cạnh đó, đổi mới mạnh mẽ khâu đánh giá và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt các cấp. Xây dựng nguồn cán bộ trẻ, đảm bảo quy hoạch cho trước mắt và lâu dài. Khuyến khích, động viên, bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhất là thế hệ trẻ đối với sự phát triển của tỉnh”- Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân cho biết.

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công tác quản lý và các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh

Tỉnh đã đẩy mạnh phân công, phân cấp, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; thiết lập kỷ cương hành chính nhà nước,… thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Bởi mọi thành quả của công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh nhà đều vì hạnh phúc của nhân dân, phải nỗ lực làm cho “dân giàu”, tỉnh nhà phát triển. Trong đó, “dân giàu” là một trong những nhân tố quan trọng quyết định Đảng bộ mạnh. Để làm được điều đó, phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả quản lý của chính quyền, phát huy dân chủ, kỷ cương, khai thác mạnh mẽ lợi thế trong liên kết vùng và lợi thế so sánh của địa phương, huy động nguồn lực xã hội, tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch.

Tiếp tục quan tâm, chăm lo nhân dân

An Giang còn tập trung nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng: kết hợp giữa “xây” và “chống”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng. chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, vừa phát huy cao độ vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội, của nhân dân ngay từ khi xây dựng và trong quá trình thực thi chính sách, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa khi mới có dấu hiệu vi phạm. Tỉnh kiên trì nguyên tắc, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ủy Đảng, các cơ quan bảo vệ và thực thi pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các đoàn thể quần chúng,… nhất là tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân tham gia vào việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhân tố quan trọng góp phần phát triển quê hương Bác Tôn ngày thêm giàu đẹp

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân cho rằng: “Quan trọng nhất là mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên nêu gương, “tự soi, tự sửa”, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng để không sai phạm, không gây ra những hậu quả, tổn thất cho Đảng, nhà nước và nhân dân. Phải quyết tâm cao và hành động quyết liệt để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; luôn đề cao trách nhiệm nêu gương, khát vọng cống hiến… để góp thành một rừng hoa đẹp, tăng uy tín của Đảng, để Đảng xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Chỉ có “Đảng có vững cách mạng mới thành công”, như lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn.

THU THẢO