Mở rộng phương thức thanh toán trực tuyến dịch vụ công

27/03/2020 - 04:57

 - Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Cổng dịch vụ công của tỉnh phải đảm bảo cung cấp đa dịch vụ, đa sản phẩm trong phương thức thanh toán trực tuyến dịch vụ công mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh.

A A

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và đại diện ký kết hợp tác với doanh nghiệp (DN) cung cấp dịch vụ; tổ chức công bố, quảng bá dịch vụ công này đến người dân và DN. Đồng thời, các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp các DN cung ứng dịch vụ thanh toán trực tuyến thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai áp dụng việc tổ chức thu các khoản phí, lệ phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Việc triển khai thực hiện cung cấp thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh là mục tiêu quan trọng phải hướng đến trong công tác cải cách hành chính và phục vụ tốt hơn cho người dân và DN khi thực hiện thủ tục hành chính.

T.T