Năm 2020: Nhất thể hóa chức danh ở 100% xã, phường, thị trấn

12/07/2019 - 07:52

 - Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ triển khai thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã ở 100% xã, phường, thị trấn; tiếp tục thực hiện ở cấp huyện đối với những địa phương đủ điều kiện.

A A

Thời gian qua, tỉnh đã thực hiện thành công mô hình Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng khóm, ấp ở 888/888 khóm, ấp trên địa bàn tỉnh. Đây là mô hình tỉnh đã triển khai thực hiện trước khi có Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương ngày 25-10-2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, triển khai thực hiện mô hình thí điểm Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã ở 119/156 xã, phường, thị trấn (đạt 76,28%) của 100% đơn vị cấp huyện. Đối với cấp huyện, hiện có 4/11 đơn vị (TP. Long Xuyên, Châu Đốc, huyện Châu Phú và Tri Tôn) đã triển khai thực hiện mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND.

THU THẢO