Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công

11/08/2020 - 06:47

 - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Long Hồ cho biết: "Năm 2019, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) tỉnh An Giang năm 2019 đạt 44,37 điểm, xếp hạng 21/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 4 bậc so năm 2018. Theo đó, Chỉ số PAPI của An Giang vẫn nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình cao, xếp hạng 5/13 tỉnh, thành phố trong khu vực ĐBSCL".

A A

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích góp phần nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh An Giang năm 2019

Kết quả này là nỗ lực rất lớn của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện nhiều giải pháp tích cực, góp phần nâng mức độ hài lòng của người dân với chính quyền địa phương, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của An Giang. Có 3/8 chỉ số thành phần PAPI tăng điểm so năm 2018 là: cung ứng dịch vụ công 7,80 điểm, thủ tục hành chính (TTHC) công 7,58 điểm và quản trị điện tử 3,68 điểm. Có 5/8 chỉ số nội dung giảm điểm so với năm 2018 là: tham gia của người dân ở cấp cơ sở 4,22 điểm, công khai minh bạch 5,06 điểm, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công 6,79 điểm, trách nhiệm giải trình với người dân 4,63 điểm và quản trị môi trường 4,60 điểm.

Ông Hồ phân tích: “So với kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh An Giang năm 2019 có 2/6 chỉ số nội dung đạt và vượt kế hoạch đề ra là: chỉ số cung ứng dịch vụ công đạt 7,8 điểm, vượt 0,1 điểm và TTHC công đạt 7,58 điểm, vượt 0,28 điểm. Có 4/6 chỉ số nội dung không đạt và thấp hơn kế hoạch đề ra như: chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở, trách nhiệm giải trình với người dân, công khai minh bạch và kiểm soát tham nhũng ở khu vực công”.

Ông Hồ cho rằng, thời gian qua, việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện cả 8 nội dung đánh giá của Chỉ số PAPI tỉnh An Giang năm 2019 đạt được nhiều kết quả tích cực, thứ hạng tiếp tục được cải thiện qua từng năm; tỉnh vẫn nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình cao và có những chỉ số nội dung An Giang đạt điểm số thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất: cung ứng dịch vụ công, TTHC công và quản trị môi trường. Tuy nhiên, cần quan tâm cải thiện các chỉ số nội dung có điểm số thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm thấp nhất và điểm trung bình thấp như: trách nhiệm giải trình với người dân, tham gia của người dân ở cấp cơ sở và quản trị điện tử.

Để đẩy mạnh thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ, tiến tới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh An Giang trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục bám sát, triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang đến năm 2020 và kế hoạch năm 2020. Nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp nâng cao kết quả của 8 trục nội dung, 28 chỉ số nội dung thành phần của Chỉ số PAPI.

Ông Bình chỉ rõ, đó là nội dung về chỉ số nội dung về tham gia của người dân ở cấp cơ sở: UBND cấp huyện, xã cần thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của người dân về quyền và nghĩa vụ tham gia dân cử, bầu cử các cấp, vận động đóng góp tự nguyện và thực hiện công khai những vấn đề dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Chỉ số nội dung về công khai minh bạch cần thực hiện tốt công khai, minh bạch danh sách đối tượng và hộ nghèo định kỳ hàng năm đúng quy định, công bố công khai về thu chi ngân sách, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá đất trên địa bàn. Chỉ số nội dung về trách nhiệm giải trình với người dân, cần  tổ chức kiện toàn và nâng cao hiệu quả Ban Thanh tra nhân dân; lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc và trả lời thỏa đáng những kiến nghị của người dân; thực hiện tốt công việc này phải đi từ cơ sở, đó là các khóm, ấp, phường, xã.

Đối với chỉ số nội dung về kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, cần đẩy mạnh công tác thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; đôn đốc, đánh giá công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, đặc biệt trong khu vực công.

Để nâng cao Chỉ số PAPI, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương cần thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với cơ quan nhà nước. Trong đó, tập trung cải cách hành chính, cải cách TTHC, cung ứng dịch vụ hành chính công mang tính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả, chất lượng hoạt động của cơ quan nhà nước. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh, các cơ quan đoàn thể tăng cường công tác giám sát hoạt động của cơ quan hành chính các cấp; thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân.

Để triển khai chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Chương trình hành động nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025 trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, các sở, ban, ngành, địa phương đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tập trung nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công.

Với sự quyết tâm và phấn đấu sẽ góp phần đưa Chỉ số PAPI của An Giang nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất.  

HẠNH CHÂU