Nâng cao vai trò Hội Nông dân trong thời hội nhập

25/01/2021 - 06:13

 - Đó là mục tiêu của Ban Chỉ đạo tỉnh An Giang thực hiện Đề án 61 trong việc phát huy vai trò của Hội Nông dân các cấp vào phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM) và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2020-2030.

A A

Tiếp tục phát huy vai trò Hội Nông dân

Giai đoạn 2010-2020, Ban Chỉ đạo tỉnh An Giang thực hiện Đề án 61 đã quan tâm lãnh, chỉ đạo kịp thời việc triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Từ đó, phát huy vai trò tích cực của Hội Nông dân các cấp trên các lĩnh vực, góp phần củng cố, đổi mới hoạt động hội và phong trào nông dân. Nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, xây dựng NTM, dạy nghề gắn với tạo việc làm, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cán bộ hội các cấp.

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh, huyện đã có những đột phá trong công tác điều hành, đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo sâu sát từng công việc cụ thể. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời cho ý kiến và chủ trương trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và xây dựng NTM. Qua đó, đã nâng cao vai trò của người nông dân An Giang trong tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

Hội Nông dân An Giang đã phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nhiều hoạt động hiệu quả nhằm hỗ trợ nông dân vươn lên phát triển kinh tế, như: thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tổ chức phiên chợ nông sản với doanh thu 1,2 tỷ đồng/năm; huy động tổng nguồn vốn quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đến tháng 11-2020 đạt 31,6 tỷ đồng, tăng gần 30 tỷ đồng so 2010; tham gia hỗ trợ thành lập 789 tổ hợp tác và 170 hợp tác xã nông nghiệp...

Giai đoạn 2010-2020, các cấp hội đã vận động nông dân tích cực tham gia đóng góp gần 140 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa trên 60 cầu giao thông, bê-tông hóa trên 50km đường giao thông nông thôn, xây dựng 40km đèn đường giao thông nông thôn; làm mới cột cờ, trồng cây xanh và xây dựng mới hàng rào ở 30 xã... Đến cuối năm 2019, tỉnh có 61/119 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM với 2 thành phố và 1 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành hoặc đạt chuẩn NTM. Với kết quả đó, An Giang là địa phương đi đầu khu vực ĐBSCL về xây dựng NTM vì hoàn thành mục tiêu kế hoạch sớm hơn 1 năm so với lộ trình đề ra.

Qua đó đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất về thành tích thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Tuy nhiên, tỉnh vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Đề án 61, như: một số nơi vẫn chưa quan tâm đúng mức công tác quán triệt và triển khai Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673-QĐ/TTg nên hiệu quả thực hiện ở một số địa phương chưa cao, chưa toàn diện. Vai trò của Hội Nông dân các cấp trong tham gia giám sát, phản biện xã hội, nhất là về các cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM còn hạn chế.

Tiếp tục phát huy hiệu quả Đề án 61 về việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, An Giang sẽ tăng cường thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg. Trong đó, chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền về nhận thức, hành động của hệ thống chính trị và nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân.

Củng cố, kiện toàn tổ chức hội các cấp vững mạnh, chú trọng nâng cao vai trò tham mưu, đề xuất của Hội Nông dân với cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, dịch vụ, dạy nghề và hỗ trợ nông dân. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp hội với các cơ quan, đơn vị, trong phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM, giúp nông dân mở rộng sản xuất, cải thiện đời sống và tích cực tham gia xây dựng NTM. Tập trung xúc tiến hồ sơ tiếp nhận vốn từ Trung ương để nâng cấp Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh.

Với sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, mà trực tiếp là Ban Chỉ đạo tỉnh An Giang  thực hiện Đề án 61 sẽ tạo điều kiện phát huy vai trò của Hội Nông dân trong giai đoạn 2020-2030. Từ đó, tạo động lực để cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh tiếp tục phấn đấu, tham gia tích cực vào các chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh và địa phương, cùng phấn đấu đưa quê hương An Giang trở thành tỉnh phát triển ở tốp đầu khu vực ĐBSCL.

THANH TIẾN