Nâng chất công tác gia đình và xây dựng đời sống văn hóa

22/02/2024 - 07:44

 - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn An Giang tiếp tục được Ban Chỉ đạo công tác gia đình và phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp củng cố và nâng chất. Qua đó, từng bước đi vào ổn định, nền nếp, chú trọng đến chất lượng, không hình thức, thành tích và số lượng; chất lượng các danh hiệu văn hóa được nâng lên…

Theo Ban Chỉ đạo công tác gia đình và phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh, việc gắn phong trào TDĐKXDĐSVH với xây dựng nông thôn mới (NTM) và đô thị văn minh đã làm cho phong trào ngày càng phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt trong xây dựng xã NTM, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Cùng với đó, công tác gia đình luôn được quan tâm thực hiện thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp của địa phương, góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phong trào TDĐKXDĐSVH tiếp tục được ban chỉ đạo các cấp củng cố và nâng chất, giữ vững các danh hiệu văn hóa đã được công nhận. Đồng thời, luôn gắn với phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM, đô thị văn minh, tạo thành ý thức từ trong cơ quan, đơn vị, trường học đến xã, phường, khóm, ấp; huy động được nội lực trong cộng đồng cùng tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác gia đình luôn được đẩy mạnh thực hiện thông qua tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình; chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tập huấn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về văn hóa, thể thao và du lịch trong xây dựng nông thôn mới

Đến nay, toàn tỉnh đã công nhận 508.212 hộ đạt chuẩn “Gia đình văn hóa” (chiếm tỷ lệ 94,2% so tổng số hộ); 879 khóm, ấp văn hóa (đạt 100%). Ban Chỉ đạo công tác gia đình và phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh đã duy trì và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình cho các huyện, thị xã, thành phố. Đến nay, toàn tỉnh đã có 715 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 686 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 403 địa chỉ tin cậy cộng đồng. Thực hiện và phát hành 6 loại tài liệu tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống về các huyện, thị xã, thành phố; 12 kỳ tuyên truyền các hoạt động xây dựng gia đình văn hóa và phòng, chống bạo lực gia đình trên Báo An Giang và 12 chuyên mục “Gia đình và cuộc sống” trên Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang. Tổ chức tập huấn công tác phòng, chống bạo lực gia đình cho 167 học viên; Hội thi “Văn nghệ gia đình hạnh phúc” tỉnh An Giang lần VII/2023. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (trang trí cổ động trực quan 98 băng-rôn, 82 phướn, tổ chức 1 chương trình văn nghệ, phát hành 3 file tuyên truyền, tổ chức 1 xe hoa tuyên truyền tại các huyện, thị xã, thành phố). Tham gia Ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ lần thứ IV/2023 tại tỉnh Trà Vinh (đoàn An Giang đoạt 2 giải nhì, 3 giải ba).

Năm 2024, Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp tiếp tục củng cố, nâng chất và giữ vững các danh hiệu văn hóa đã được công nhận. Tập trung nâng chất phong trào xây dựng đời sống văn hóa - thể thao ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với xây dựng NTM. Phối hợp với các ngành và địa phương tổ chức Liên hoan Tiếng hát từ biên giới tỉnh An Giang lần thứ VI/2024.

Tập trung thực hiện Kế hoạch 302/KH-UBND, ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2030, nhằm đạt mục tiêu “Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội”. Tiếp tục triển khai Kế hoạch 484/KH-UBND, ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các chính sách, pháp luật về hôn nhân gia đình, phòng và chống bạo lực gia đình. Phối hợp với các ngành và địa phương tổ chức Hội thi cán bộ phụ trách công tác gia đình giỏi lần III/2024, các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc và Ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11)…

HỮU HUYNH